WOZ­NI­A­CK­IS G

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - US OPEN Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk 78.717 dol­lar. 783.600 dol­lar.

Gan­ske vist har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is resultater op til ten­nis­sæ­so­nens sid­ste Grand Slam- tur­ne­ring, US Open, væ­ret blan­de­de. Ik­ke de­sto min­dre er der grund til at tro på et godt re­sul­tat for den 25- åri­ge dan­sker.

US Open er nem­lig den tur­ne­ring, hvor hun i sin kar­ri­e­re har til­spil­let sig fl est præ­mie­pen­ge.

Si­den sin før­ste op­træ­den i 2007 har hun ind­kas­se­ret in­tet min­dre end 3,5 mio. dol­lar ( ca. 23 mio. kro­ner). Det er næ­sten halvan­den mio. dol­lar me­re end del­ta­gel­sen i Wim­b­ledon har ge­ne­re­ret, og en pæn an­del af de 20 mio. dol­lar, hun si­den prof- de­bu­ten i 2005 har tjent.

» Jeg fø­ler mig godt til­pas på hardcourt- un­der­la­get i New York, « an­gi­ver Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki som en for­kla­ring.

To fi na­ler

To gan­ge har hun væ­ret i fi na­len ved US Open, men end­nu har hun sin før­ste ti­tel til go­de.

» Ame­ri­ka­ner­ne el­sker Ca­ro­li­ne. Det er ik­ke for in­gen­ting, at de kal­der hen­de for ’ Miss Suns­hine’. Al­tid er den blon­de dan­sker smi­len­de og imø­de­kom­men­de, « si­ger hen­des ame­ri­kan­ske rå­d­gi­ver, Jo­hn To­bi­as, og til­fø­jer:

» Men det er ik­ke no­gen til­fæl­dig­hed, at hun er så po­pu­lær i USA. Fra be­gyn­del­sen af vo­res sam­ar­bej­de har det ame­ri­kan­ske mar­ked haft top­pri­o­ri­tet. Er man et top­navn her, er man det i he­le ver­den. Der­for har der væ­ret sat ek­stra res­sour­cer ind her for at prom­ove­re hen­de. « Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ek­stræ­ner, Mi­cha­el Mor­ten­sen, tror på et godt US Open- r e - sul­tat.

» Hu n h a r få­et sin b e d s t e G r a n d S l a m - lod­træk­ning i man­ge år, og ser hel­dig­vis ud

t i l

2007

USE­E­DE­DE CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI

når i sin US Open­de­but til an­den run­de, hvor det bli­ver til et ne­der­lag på 2- 6, 1- 6 mod Alizé Cor­net, Frankrig. Pen­ge­præ­mie: 27.034 dol­lar. igen at væ­re ska­des­fri. Før en even­tu­el se­mi­fi na­le mod Si­mo­na Ha­lep kan hun kun få kva­li­fi ce­ret mod­stand af Sa­mantha Sto­sur og Pe­tra Kvi­tova. Ca­ro­li­ne får in­gen pro­ble­mer med at spil­le sig vi­de­re fra de ind­le­den­de run­der. Ek­sem­pel­vis kan jeg ik­ke se, at Ja­mie Lo­eb ( ver­dens­rang­li­stens num­mer 411, red.) får et ben til jor­den i før­ste run­de, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Han skal un­der tur­ne­rin­gen kom­men­te­re kam­pe­ne på tv- ka­na­len Eu­rosport.

» Set fra Ca­ro­li­nes syns­vin­kel er det per­fekt, at hun tid­ligst kan mø­de sø­stre­ne Se­re­na og Ve­nus Wil­li­ams i fi na­len. Det er spil­le­re, som oft e vol­der hen­de store pro­ble­mer, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der spår, at Se­re­na Wil­li­ams vil vin­de tur­ne­rin­gen for sy­ven­de gang i kar­ri­e­ren.

» Hun har net­op vun­det en WTA­tur­ne­ring i Cin­cin­na­ti, og er i top­form, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Han på­pe­ger og­så, at hen­des mo­ti­va­tion for at op­nå et top­re­sul­tat må væ­re enorm:

In­tet pres

For vin­der Se­re­na Wil­li­ams tur­ne­rin­gen, skri­ver hun sig ind i ten­nis­spor­tens hi­sto­ri­ebø­ger ved at bli­ve den blot fj er­de spil­ler, der i sam­me ka­len­der­år vin­der bå­de Au­stra­li­an Open, French Open, Wim­b­ledon og US Open. Det har kun Mau­re­en Con­nol­ly Brin­ker, Mar­ga­ret Court og St­ef­fi Graf tid­li­ge­re gjort.

» Jeg fø­ler in­tet pres. Fak­tisk har jeg al­drig no­gen­sin­de tro­et, at det var en re­kord, jeg skul­le kom­me i nær­he­den af at tan­ge­re, « si­ger Se­re­na Wil­li­ams, der eft er sin fi na­le­sejr i Wim­b­ledon trak sig ud af den ef­ter­føl­gen­de tur­ne­ring i Båstad med skul­der­pro­ble­mer. Her­u­d­over har hun væ­ret gen­stand for utal­li­ge me­di­e­hi­sto­ri­er om en på­stå­et af­fæ­re med den ame­ri­kan­ske rap­per Dra­ke. Se­re­na Wil­li­ams, der mø­der rus­se­ren Vi­ta­lie Di­at­chen­ko i før­ste run­de, har dog ik­ke få­et den al­ler­bed­ste lod­træk­ning. Al­le­re­de i tred­je run­de ven­ter for­ment­lig Ag­nieszka Radwanska, mens søste­ren, Ve­nus Wil­li­ams, kan bli­ve mod­stan­de­ren i en even­tu­el ot­ten­de­dels­fi na­le.

2008

EF­TER SEJ­RE I

de før­ste tre kam­pe ta­ber den 21. se­e­de­de dan­sker i ot­ten­de­dels­fi na­len 6- 3, 2- 6, 1- 6 til Je­le­na Jan­ko­vic, Ser­bi­en. Pen­ge­præ­mie:

2009

DEN 9.- SE­E­DE­DE DAN­SKER

spil­ler sig eft er en ræk­ke for­ry­gen­de præ­sta­tio­ner i fi na­len. Her bli­ver det dog til et ne­der­lag på 5- 7, 3- 6 til Kim Cli­jsters, Bel­gi­en Pen­ge­præ­mie:

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

2010

VIN­DER I OT­TEN­DE­DELS­FI­NA­LEN

over Ma­ria Sha­ra­pova. Men med ne­der­la­get på 4- 6, 3- 6 i se­mi­fi na­len mod rus­se­ren Ve­ra Zvo­na­re­va le­ver hun ik­ke op til sin an­den- se­e­ding. Pen­ge­præ­mie: 641.226 dol­lar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.