GULD­GRU­BE

Den dan­ske ten­nis­spil­ler har ved Grand Slam- ten­ni­s­tur­ne­rin­gen US Open sam­men­lagt ind­kas­se­ret 3,5 mio. dol­lar - ca. 23 mil­li­o­ner kro­ner - i præ­mie­pen­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - 439.552 dol­lar. 22.492 dol­lar. 91.416 dol­lar. 1.427.257 dol­lar.

2011

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

DEN DAN­SKE VER­DENS­RANG­LI­STE- ET­TER

spil­ler en god tur­ne­ring, men ta­ber i se­mi­fi na­len 2- 6, 4- 6 til den 28. se­e­de­de ame­ri­ka­ner Se­re­na Wil­li­ams.

Pen­ge­præ­mie:

2012

LE­VE­RER SIN DÅR­LIG­STE

US Open- præ­sta­tion, da hun i før­ste run­de ta­ber 2- 6, 2- 6 til ru­mæ­ne­ren Iri­na- Ca­me­lia Be­gu - num­mer 96 på ver­dens­rang­li­sten.

Pen­ge­præ­mie:

2013

NÅR TRODS EN

kvart­fi na­le­se­e­ding blot tred­je run­de. Her bli­ver det til et ne­der­lag på 6- 4, 4- 6, 3- 6 mod ita­li­e­ren Ca­mila Gi­o­r­gi - num­mer 136 på ver­dens­rang­li­sten.

Pen­ge­præ­mie:

Øko­no­mi

SÅ ME­GET HAR

Kort og godt om US Open

Grand Slam- tur­ne­rin­gen blev spil­let før­ste gang i 1881

Der spil­les på ’ USTA Bil­lie Je­an King Na­tio­nal Ten­nis Cen­ter’ i New York- by­de­len Flus­hing Me­a­dows om en sam­let præ­miesum på 42,3 mio. dol­lar

Ma­rin Ci­lic ( her­re­sing­le), Se­re­na Wil­li­ams ( da­mesing­le), Bob Bry­an/ Mi­ke Bry­an ( her­redoub­le), Eka­te­ri­na Ma­ka­rova/ Ele­na Ves­ni­na ( da­medoub­le), Sa­nia Mirza/ Bru­no So­a­res ( mixed­doub­le)

Ri­chard Sears, Bill Lar­ned og Bill Til­den er med hver syv tit­ler tur­ne­rin­gens mest vin­den­de i her­re­sing­le

Mol­la Bjur­stedt Mall­ory er med ot­te tit­ler tur­ne­rin­gens mest vin­den­de i da­mesing­le

Sid­ste års me­stre:

US Open på dansk tv

2014

NÅR FI­NA­LEN MOD

top­se­e­de­de Se­re­na Wil­li­ams som dog er for stor en mund­fuld.

Pen­ge­præ­mie:

Han fyld­te 34 år for tre uger si­den. Men selv­om Ro­ger Fe­de­rer har nå­et en al­der, hvor de fl este vil­le ha­ve indstil­let kar­ri­e­ren, næv­nes han blandt eks­per­ter­ne som et godt bud på en kom­men­de vin­der af de næ­ste to ugers Grand Slam- tur­ne­ring, US Open, i New York.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sam­men­lagt tjent i de fi re Grand Slam- tur­ne­rin­ger:

Eu­rosport 1 og Eu­rosport Dan­mark le­ve­rer en mas­siv dæk­ning af sæ­so­nens sid­ste Grand Slam- tur­ne­ring. De ind­le­der sin dæk­ning mandag 7. sep­tem­ber, når tur­ne­rin­gen klok­ken 18 bli­ver ser­vet i gang.

Kam­pe­ne kom­men­te­res af Mi­cha­el Mor­ten­sen, An­ders Haa­hr Ras­mus­sen, Tho­mas Skou­boe, Pe­er Kaae og Lo­ne Vand­borg.

Den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste- et­ter Mats Wilan­der er hver aft en vært i ma­ga­sin- pro­gram­met ’ Ga­me, Set and Mats’, hvor kam­pe­ne vil bli­ve ana­ly­se­ret.

idskov@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.