’ FEJL’ OG FAKTA Ge­ne­relt om fi lmen

Fil­men ’ Som­me­ren ’ 92’ skil­drer Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens og Dan­marks EM- tri­umf for 23 år si­den. BT un­der­sø­ger, hvor­dan ud­valg­te cen­tra­le sce­ner stem­mer overens med vir­ke­lig­he­dens gang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mads Kind­berg Ni­el­sen Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen skæn­des med Bri­an og Mi­cha­el Laud­rup. Dansk Bold­spil Uni­on ( DBU) og må­ske især da­væ­ren­de næst­for­mand Hans Bjerg- Pe­der­sens tan­ker om ’ Ri­car­do’ lig­ger til­sy­ne­la­den­de på et me­get lavt sted. Og spil­ler­ne væl­ter sig i che­e­se­bur­ge­re fra McDo­nalds før EM­fi na­len på Nya Ul­le­vi.

Fil­men ’ Som­me­ren ’ 92’, der net­op nu er ak­tu­el, for­tæl­ler hi­sto­ri­en om især Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens vej mod guld­me­dal­jer­ne i 1992. Un­der­vejs ud­spil­ler fl ere in­ter­es­san­te sce­ner sig, men hvad stem­mer egent­lig overens med vir­ke­lig­he­den, og hvor er der ta­le om fi ktion?

BT har bedt fi lmin­struk­tør Kas­per Bar­fo­ed, da­væ­ren­de næst­for­mand i DBU, Hans Bjerg- Pe­der­sen, og da­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær Jim Stjerne Hansen, der beg­ge var med ved slut­run­den, kom­men­te­re på en ræk­ke ud­valg­te sce­ner fra fi lmen. Kas­per Bar­fo­ed, in­struk­tør: » Vi har la­vet en fi ktions­fi lm ba­se­re del­ser – det er vig­tigt at hu­ske på. væ­ret at la­ve en do­ku­men­tar, for af an­dre, og vi har al­drig lo­vet, at v gen­gi­ver tin­ge­ne li­ge præ­cis, som væ­ret vig­tigt, at fi lmen fø­les rig­tig » Når det så er sagt, så har vi i til­bliv talt med man­ge af spil­ler­ne og øv den­gang, som bli­ver frem­stil­let i fi så tæt som over­ho­ve­det mu­ligt på vel­se. «

ni­el@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.