A I ’ SOM­ME­REN ’ 92’ Hans Bjerg- Pe­der­sen Fik spil­ler­ne be­søg af de­res ko­ner mel­lem se­mi­fi na­len og fi na­len?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Pal­le He­de­mann

et på vir­ke­li­ge hæn. Vo­res mål har ik­ke det er al­le­re­de gjort vi sce­ne eft er sce­ne m de var. For os har det

g. « vel­sen af fi lmen vri­ge per­so­ner fra fi lmen, for at kom­me å en re­a­li­stisk gen­gi- Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen var ik­ke DBUs fo­re­truk­ne land­stræ­ner - det var i ste­det ty ske­ren Horst Wo­h­lers, der på grund af kon­trakt- koks al­li­ge­vel ik­ke blev træ­ner for Dan­mark. I ste­det blev det Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen. I fi lmen bli­ver Hans Bjerg- Pe­der­sen, da­væ­ren­de næst­for­mand i DBU, po­rtræt­te­ret som den store skurk over for ’ Ri­car­do’. Hans Bjerg- Pe­der­sen gi­ver i fl ere til­fæl­de Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen tørt på på bi­o­gr­afl ær­re­det. Hans Bjerg- Pe­der­sen: » Det var to fl øje i besty rel­sen over for hin­an­den. Di­vi­sions­for­e­nin­gen, her­un­der mig selv, vil­le ha­ve Horst Wo­h­lers, for vi men­te ik­ke, det var en god idé at for­frem­me hjæl­pe­træ­ne­ren. Lo­ka­lu­ni­o­nen der­i­mod pe­ge­de på Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen. Det kom til af­stem­ning i besty rel­sen, og her blev for­man­dens ( Carl Ni­el­sens, red.) stem­me af­gø­ren­de - vi fi k man­dat til at gå vi­de­re med Horst Wo­h­lers. Men da det glip­pe­de, blev Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen til­budt job­bet. « » Året for­in­den an­sæt­tel­sen af ’ Ri­car­do’ hav­de jeg over­væ­ret en U21- kamp i Bul­ga­ri­en ( Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen var an­svar­lig for ung­domslands­hol­det, red.), hvor vi tab­te 0- 6. Dér sag­de jeg til ’ Ri­car­do’, at jeg blev nødt til at ind­be­ret­te hol­dets dår­li­ge for­be­re­del­se til besty rel­sen. Det glem­te han mig al­drig for. « Hans Bjerg- Pe­der­sen: » Nej, det gjor­de jeg ik­ke. Han næg­te­de at ta­le med mig eft er Bul­ga­ri­enkam­pen. Jeg dis­ku­te­re­de des­u­den al­drig an­sæt­tel­ses­for­lø­bet med ham per­son­ligt, for han und­gik mig der­eft er. Eft er EM- fi na­len gik jeg over til ham i om­klæd­nings­rum­met for at gi­ve ham hån­den og for at er­ken­de, at jeg tog fejl. Ri­chard vend­te ryg­gen til mig og gik. « Hans Bjerg- Pe­der­sen: » I 1994 mød­te vi så hin­an­den til Brønd­bys Eu­ro­pa Cup- kamp mod Ar­se­nal. På det tids­punkt var vi de to ene­ste i rum­met. ’ Ri­car­do’ gik over til mig og sag­de: Er du klar over, hvem der spil­le­de høj­re wing i Bul­ga­ri­en- kam­pen? Det var Stoi­chkov! Kan du så for­stå det? Så gik han igen. « Hans Bjerg- Pe­der­sen: » Nej, det har jeg al­drig sagt. Jeg blev in­ter­viewet af en jour­na­list, og der sag­de jeg, at jeg ik­ke men­te, Ri­chard var spe­ci­elt kom­pe­tent. Så sag­de han, at Ri­chard da hav­de gjort det godt i for­bin­del­se med OL, og så sva­re­de jeg, at det var et rig­tig godt hold, og at en­hver an­den kun­ne ha­ve la­vet resultater med det hold. Selv din bed­ste­mor, spurg­te jour­na­li­sten så, og så sva­re­de jeg: Haha.. hvis hun da hav­de le­vet. Det blev til, at jeg di­rek­te hav­de sagt det med bed­ste­mo­de­ren. « Jim Stjerne Hansen: » De blev fl øjet ind for en en­kelt aft en og nat og ind­lo­ge­ret på spil­ler­nes ho­tel. Igen var det ’ Ri­car­dos’ må­de at gø­re det lidt an­der­le­des på den­gang. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.