’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sa­ra Slott Pe­ter­sen

» Jeg lan­der lidt skævt og mi­ster mo

men­tum. Og så så sjovt den­ne gang, men det sy­nes ame­ri­ka­ner­ne nok. Næ­ste gang er det for­hå­bent­lig min tur, « si­ger hun med hen­vis­ning til USA- duo­en Sha­mi­er Litt­le og Cas­san­dra Ta­te, der løb med sølv og bron­ze eft er ver­dens­meste­ren Zuza­na Hej­nova.

Pla­ner­ne holdt

Men bort­set fra den lil­le fejl er hun sta­dig godt til­freds med si­ne præ­sta­tio­ner ved VM eft er at ha­ve få­et fi na­len lidt på af­stand.

» De pla­ner, som vi hav­de lagt på for­hånd, gik rig­tigt godt. Og jeg re­sti­tu­e­re­de godt imel­lem lø­be­ne, så jeg føl­te, at jeg var frisk nok til at sæt­te en ny dansk re­kord i fi na­len. «

Var det lyk­ke­des, var det mindst ble­vet til bron­ze. Nu må Sa­ra Slott i ste­det sø­ge re­van­che ved Di­a­mond Le­agu­es fi na­lestæv­ne, hvis el­lers hun kan hol­de fast i den go­de form. For VM med de tre vig­ti­ge løb på seks da­ge ud­mat­ter bå­de ho­ved og krop.

» Det er svært men­talt at skul­le lø­be al­le de he­ats ved VM, hvor alt skal fun­ge­re per

fekt. Og så har jeg svært ved at der bå­de skal sat­ses på EM og OL.

Hun vil ik­ke ma­le sig op i et hjør­ne med nog­le de­fi ni­ti­ve mål, in­den hun har set, hvor­dan vin­ter­træ­nin­gen går, og om hun får den frem­gang, som hun hå­ber på.

» Jeg har ik­ke tænkt så langt end­nu. Men ved EM skal jeg helt sik­ket ha­ve en me­dal­je. Der var tre eu­ro­pæ­e­re i fi na­len, og jeg blev num­mer to. Men man ved al­drig med rus­ser­ne; nog­le gan­ge duk­ker der plud­se­lig en op, som har væ­ret væk, så man kan ik­ke ba­re over­fø­re re­sul­ta­ter­ne. Men må­let er helt sik­kert en me­dal­je, « fast­slår hun selvsik­kert.

Lidt me­re for­be­hol­den er hun om­kring årets helt store be­gi­ven­hed: OL un­der den bra­si­li­an­ske sol i Rio.

» Jeg vil end­nu ik­ke sæt­te mig no­gen mål. Der sker no­get men­talt, når man skal til OL. Det er sinds­sygt hårdt, og fa­ren er, at man kom­mer til at sæt­te sig selv un­der for stort pres. Men jeg hå­ber på at lø­be med i fi na­len, selv­om der er man­ge ting,

der kan gå galt. «

Hvis man ba­re kan be­ta­le hus­lej­en, er det og­så i or­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.