’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sa­ra Slott Pe­ter­sen

Næ­ste gang er det for­hå­bent­lig min tur

er det umu­ligt at kom­me op i fart igen. Det ko­ster i hvert fald et halvt se­kund. Men hav­de jeg få­et me­dal­je, hav­de jeg væ­ret ham­ren­de li­geg­lad, « si­ger dan­ske­ren, der el­lers net­op har sin tek­nik som sin for­ce i kon­kur­ren­ce med de lø­be­re, der er hur­ti­ge­re, men har knap så eff ek­ti­ve hæk- pas­sa­ger.

» Det er jo det, der gør hæk­ke­løb spæn­den­de. Man ved ik­ke, hvad der sker, i mod­sæt­ning til en fl ad 400 me­ter, hvor det nor­malt al­tid er den stær­ke­ste, der vin­der. Det

var selv­føl­ge­lig ik­ke kom­me tilbage og hol­de den gå­en­de på sam­me ni­veau. En uge el­ler 10 da­ge, så går jeg på fe­rie. Min krop er godt brugt, selv­om min sæ­son ik­ke har væ­ret læn­ge­re end el­lers, « si­ger Sa­ra Slott og glæ­der sig til snart at kun­ne hol­de en lil­le fe­rie fra den in­ten­si­ve træ­ning, in­den vin­ter­træ­nin­gen og for­be­re­del­ser­ne be­gyn­der til næ­ste sæ­son, hvor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.