Me­stre­ne skidt fra start

BSV fik sko­v­len un­der KIF Kol­ding København i sæ­sonåb­nin­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BOXER HERRELIGAEN sæ­son fra Ribe- Es­b­jerg.

Han er sam­ti­dig me­get let gen­ken­de­lig, for­di han spil­ler med en sort hjelm i stil med fod­bold­må­l­man­den Pe­tr Cech. Ar­se­nal- ke­e­pe­ren har den på, for­di han tilbage i 2007 fik kra­nie­brud, da han blev spar­ket i ho­ve­d­et. Kas­per Lar­sen bæ­rer sin hjelm, for­di han har haft hjer­ne­rystel­se ef­ter at ha­ve få­et en bold i ho­ve­d­et med høj fart.

» Jeg står med en sinds­syg god fø­lel­se, « sag­de Kas­per Lar­sen ef­ter lør­da­gens sejr over KIF.

» Det kun­ne ik­ke væ­re bed­re. Vi har vir­ke­lig godt styr på for­sva­ret. Tænk at vi hol­der KIF ne­de på kun at la­ve 18 mål, « jub­le­de Kas­per Lar­sen ef­ter sej­ren, der kom i hus ef­ter en god an­den halv­leg fra BSVs si­de.

Før­ste halv­leg var ri­me­ligt li­ge – men dog med hjem­me­hol­det som to­ne­an­gi­ven­de.

Pau­se­fø­rin­gen på 10- 9 fik BSV imid­ler­tid ud­byg­get til 16- 13, og ef­ter­hån­den som Kas­per Lar­sen fik pil­let py­n­ten af KIFs skyt­ter med den nye ver­dens­stjer­ne, den rus- si­ske høj­re­ba­ck Kon­stan­tin Igro­pulo, i spid­sen, blev det og­så 20- 15.

Det tvang KIF til at sat­se med et me­re of­fen­sivt for­svar, men i slut­fa­sen trå­d­te BSVs slo­ven­ske play­ma­ker, Se­ba­sti­an Sku­be, i ka­rak­ter, og selv­om Kas­per Hvidt i KIFs mål gjor­de, hvad han kun­ne for at hol­de sit mand­skab in­de i kam­pen, så rak­te det ik­ke for me­stre­ne.

» De­fen­si­ven fungerer egent­lig okay ind­til de sid­ste fem mi­nut­ter, hvor vi bli­ver nødt til at sat­se. El­lers hav­de vi ba­re tabt 17- 20 i ste­det for 18- 24, « men­te den tid­li­ge­re lands­holds­må­l­mand.

KIF- sport­s­chef Las­se Bo­e­sen var ik­ke til­freds med hver­ken spil el­ler re­sul­tat.

» Men det er må­ske me­get sundt, at vi får ar­me­ne ned, « sag­de han ef­ter ne­der­la­get.

I gårs­da­gens to an­dre kam­pe vandt HC Midtjylland 28- 21 over Mors- Thy, mens År­hus Hånd­bold med lod­der og tris­ser fik he­vet en sejr på 22- 21 over Skan­der­borg med hjem.

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

Kas­per Hvidt kæm­pe­de for­bil­led­ligt for at hol­de KIF Kol­ding København in­de i kam­pen mod BSV.

Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.