1,97

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB- de­fen­si­ven har set fryg­te­lig ud på det se­ne­ste. Mi­cha­el Tør­nes over­be­vi­ser ik­ke, li­ge­som bag­kæ­den og­så la­ver alt for man­ge fejl. Det bør liga­ens på pa­pi­ret stær­ke­ste off en­siv kun­ne ud­nyt­te, selv uden den ska­de­de Benja­min Ver­bic, men mod­sat har FCK og­så le­ve­ret uka­rak­te­ri­stisk dår­ligt for­svars­spil på det se­ne­ste, så man skal be­stemt ik­ke af­vi­se, at OB kan kom­me på tav­len. Samt­li­ge af OBs kam­pe­ne i den­ne sæ­son har væ­ret me­get chan­ce­ri­ge, og fem af dem er da og­så gå­et over den­ne må­l­linje, så det gi­ver god me­ning at spil­le på man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.