Brø­let Kon­ge­ligt kiks

Borg­me­ster in­vol­ve­re­de Dron­nin­gen i en ren rø­ver­hi­sto­rie

BT - - NYHEDER - Jakob Lundste­en jlu@ bt. dk Sø­ren Berg­gre­en Toft

PIN­LIGT

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Hvis man skal vi­de­re­brin­ge hi­sto­ri­er, skal man hu­ske at fak­tatjek­ke. Det er en lek­tie, Kol­dings borg­me­ster Jørn Pe­der­sen ( V), nok ik­ke glem­mer fo­re­lø­big.

Lør­dag kom han nem­lig til at vi­de­re­brin­ge en rø­ver­hi­sto­rie, da Dron­nin­gen var på be­søg for at del­ta­ge i fejrin­gen af, at den sønderjyske by Chri­sti­ans­feld er kom­met med på Unescos ver­dens­arvs­li­ste, skri­ver jv. dk.

På sce­nen skul­le Jørn Pe­der­sen si­de om si­de med Dron­nin­gen af­slø­re en pla­de, der var dæk­ket af et hvidt klæ­de, men hi­sto­ri­en, han knyt­te­de til af­slø­rin­gen, vi­ste sig ik­ke at hol­de vand:

» På det hvi­de klæ­de kan I se en ko­pi af en lil­le akva­rel, som Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen ma­le­de al­le­re­de som 14- årig, og som har fan­get es­sen­sen af Chri­sti­ans­feld, nem­lig de gu­le mur­stens­hu­se, « sag­de Jørn Pe­der­sen.

Men al­le­re­de in­den han får ful­dendt sin sæt­ning, ly­der der pro­te­ster fra pu­bli­kum, li­ge­som og­så Dron­nin­gen vin­ker af­vær­gen­de, ryster på ho­ve­d­et og si­ger no­get til borg­meste­ren.

Helt mund­lam

Det vi­ser sig nem­lig at væ­re en van­dre­hi­sto­rie uden hold i vir­ke­lig­he­den, at det er Dron­nin­gen, der har ma­let akva­rel­len. ger hun no­get i ret­ning af: ’ Det er ik­ke mig, der har ma­let det’.

Jeg blev helt mund­lam. Bil­led­lig talt var det som at få truk­ket buk­ser­ne af i fuld off ent­lig­hed. Og i min be­fi ppel­se kom jeg og­så til at bry­de eti­ket­ten og si­ge: ’ Hvad si­ger du? Er det ik­ke dig?’. Men det tog Dron­nin­gen nu pænt, og hun kri­ti­se­re­de mig ik­ke for det, « ler Jørn Pe­der­sen.

Nu vil borg­meste­ren få stads­ar­ki­vet til at un­der­sø­ge,

Kol­dings borg­me­ster Jørn Pe­der­sen kom i cen­trum, da han glad be­kendt­gjor­de, at mo­ti­vet på det hvi­de klæ­de ( bil­le­det øverst) er en akva­rel ma­let af Dron­nin­gen – hvil­ket Mar­gret­he hur­tigt, be­stemt og ka­te­go­risk af­vi­ste, hvor­ef­ter borg­meste­ren i be­fip­pel­se brød eti­ket­ten ved at ti­tu­le­re Dron­nin­gen med et ’ du’.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.