’’

BT - - NYHEDER - Jørn Pe­der­sen, borg­me­ster

Det var som at få truk­ket buk­ser­ne af i fuld off ent­lig­hed. Og i min be­fi ppel­se kom jeg og­så til at bry­de eti­ket­ten og si­ge: ’ Hvad si­ger du?’

Jørn Pe­der­sen si­ger til BT: » Det var vildt un­der­ligt. Jeg har li­ge få­et sagt no­get i ret­ning af, at ’ det er Dem, De­res Ma­jestæt, der har ma­let akva­rel­len’, da jeg så ser Dron­nin­gen be­gyn­de at ryste på ho­ve­d­et. Først tæn­ker jeg, at hun må­ske ik­ke sy­nes, at hen­des eget ma­le­ri er pænt, men så si- hvem der så har ma­let den nu be­røm­te akva­rel.

» Det er 61 års lo­kal­hi­sto­rie, der skal skri­ves om. Det er jo lidt pin­ligt, at vi i åre­vis har for­talt be­sø­gen­de, at det er dron­ning Mar­gret­he, der er kunst­ne­ren, « Si­ger Jørn Pe­der­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.