Tvivl­s­omt for­bil­le­de

BT - - DEBAT - For­hen­væ­ren­de re­ge­rings­le­der og Ven­strepo­li­ti­ker J. C. Chri­sten­sen. PO­LI­TIK Bir­ke­rød

Hen­ning Tjør­ne­høj

Den 23.8. yt­re­de Ven­stres kir­ke- og skat­te­o­rd­fø­rer Lou­i­se Scha­ck El­holm sig i BTs se­rie med po­li­ti­ke­re. Hun blev spurgt, hvil­ken po­li­ti­ker der er hen­des for­bil­le­de. Hun nævn­te par­ti­fæl­len J. C. Chri­sten­sen, stats­mi­ni­ster fra 1905. I 1908 måt­te han træ­de tilbage som føl­ge af Al­ber­ti- skan­da­len.

P. A. Al­ber­ti hav­de si­den 1901 væ­ret Ven­stres ju­stits­mi­ni­ster – på J. C. Chri­sten­sens an­be­fa­ling, skønt det var al­min­de­ligt kendt, at Al­ber­tis pri­va­tø­ko­no­mi skran­te­de al­vor­ligt. Chri­sten­sen hav­de ik­ke de­sto min­dre haft pla­ner om at ud­næv­ne Al­ber­ti som fi nans­mi­ni­ster. In­den Al­ber­ti i 1908 meld­te sig selv for svin­del til knap én mil­li­ard i da­gens mønt, for­strak­te J. C. Chri­sten­sen ham med off ent­li­ge mid­ler. Al­ber­ti blev sendt ot­te år i Hor­sens Tugt­hus, mens Chri­sten­sen blev stil­let for Rigs­ret­ten. Man skul­le jo tro, at han her­eft er var ble­vet bort­vist fra Ven­stre el­ler i det mind­ste holdt ude af po­li­tik. Men det ske­te ik­ke. Han for­blev i po­li­tik frem til 1922, og han nå­e­de at bli­ve bå­de for­svars- og kir­ke­mi­ni­ster.

Op til på­sken 1920 fj er­ne­de kong Chri­sti­an X re­ge­rin­gen Zahle – groft an­ti­par­la­men­ta­risk, eft er­som den hav­de et SR- fl er­tal bag sig. Den of­fi ci­el­le år­sag var et bor­ger­ligt øn­ske om at skaff e Flens­borg tilbage til Dan­mark, skønt der be­kla­ge­lig­vis var et mar­kant tysk fl er­tal i by­en. Den re­el­le år­sag var et øn­ske om at hol­de igen på den op­byg­ning af vel­færds­sam­fun­det, som SR- par­ti­er­ne så småt hav­de sat i gang. Det frem­går af pro­fes­sor Ta­ge Kaar­steds dis­putats om kon­gens på­ske­kup i 1920, at J. C. Chri­sten­sen var en af ’ nøg­leskik­kel­ser­ne’ bag ma­jestætens grove hand­le­må­de.

Ik­ke de­sto min­dre pri­ser Lou­i­se Scha­ck El­holm J. C. Chri­sten­sen for hans par­la­men­ta­ri­ske hold­ning. Hun glæ­der sig li­ge­frem over, at ’ han skab­te det Ven­stre, som vi ken­der i dag.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.