Ja, langt­fra al­le fl yg­ter fra krig

BT - - DEBAT - GUN­NAR VI­BY MO­GEN­SEN

Sam­funds­for­sker

er der en ten­dens til at si­ge, at Eu­ro­pa er ramt af en fl ygt­nin­ge­strøm li­ge nu. Men det er ik­ke en præ­cis an­ven­del­se af or­det fl ygt­ning. For det er kun om­kring en fj er­de­del, EU- lan­de­ne er­klæ­rer for fl ygt­nin­ge i sid­ste en­de. En del kom­mer, for­di de øn­sker at for­bed­re de­res le­ve­vil­kår. Man kan se på de man­ge billeder af mi­gran­ter, der væl­ter ud af bå­de og krav­ler ind i tog, at det ik­ke al­le sam­men er udsu­l­te­de men­ne­sker. Det er for­stå­e­ligt,

I ME­DI­ER­NES FREM­STIL­LING

at nog­le øn­sker at for­bed­re de­res øko­no­mi­ske vil­kår. Men det er ba­re ik­ke fl ygt­nin­ge. Vi ser alt­så en fol­ke­van­dring over Mid­del­ha­vet.

no­gen ret kun­net si­ge, at be­folk­nings­til­væk­sten i fat­ti­ge lan­de var aft agen­de, og kend­ska­bet til bør­ne­be­græns­ning bred­te sig. Men på grund af den vold­som­me be­folk­nings­til­vækst, vi har set i de for­ri­ge år­ti­er, kom­mer der man­ge afri­kan­ske pi­ger i den fø­de­dyg­ti­ge al­der nu og de næ­ste man­ge år. Og det vil be­ty­de, at be­folk­nings­til­væk­sten i Afri­ka for­bli­ver høj gan­ske læn­ge.

VI HAR MED

Be­folk­nin­gen i Afri­ka vil i lø­bet af 35 år sand­syn­lig­vis øges fra godt en mil­li­ard til knap 2,5 mil­li­ar­der.

på, at fol­ke­van­drin­gen over Mid­del­ha­vet vil fort­sæt­te. For det er jo men­ne­sker, der op­fø­rer sig ra­tio­nelt, for­di de øn­sker et bed­re liv for dem selv og de­res børn. Og bli­ver vi ved med at til­by­de vel­færdsy­del­ser til dem, vil fol­ke­van­drin­gen fort­sæt­te. Det er næp­pe en op­ret­hol­de­lig si­tu­a­tion. Så vi må spør­ge os selv, hvor læn­ge de ve­st­eu­ro­pæ­i­ske sam­fund kan bli­ve ved med at gø­re det.

ALT TY­DER DER­FOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.