Nej, vi må er­ken­de fl ygt­nin­ge­kri­sen

BT - - DEBAT - THO­MAS GAM­MELT­OFT

For­sker i fl ygt­nin­ge­ret, In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der

let­købt at la­ve en hur­tig kob­ling mel­lem be­folk­nings­til­vækst i Afri­ka og de fl ygt­nin­ge­strøm­me, vi ser over Mid­del­ha­vet i år. For dem, der kom­mer over Mid­del­ha­vet, er bå­de øko­no­mi­ske mi­gran­ter og fl ygt­nin­ge. For et par år si­den var fl ygt­nin­ge et min­dre­tal i for­hold til dem, der fi k asyl, da de kom over. I dag er det langt fl er­tal­let. FN vur­de­rer, at ni ud af 10 kan reg­ne med at få asyl, for­di de fl yg­ter fra ak­tu­el­le

DET ER FOR

kon­fl ik­ter. Så vi bli­ver nok nødt til at er­ken­de, at vi står midt i en glo­bal fl ygt­nin­ge­kri­se.

at or­det fol­ke­van­dring be­gyn­der at fyl­de me­re i den dan­ske de­bat. Men der er alt­så in­gen be­vi­ser for, at det, vi ser, er en fol­ke­van­dring. At vi ser en be­folk­nings­til­vækst i Afri­ka, be­ty­der ik­ke, at de, der kom­mer over Mid­del­ha­vet i år, er en del af et per­ma­nent mi­gra­tions­møn­ster. Det sva­rer til at si­ge, at en heft ig som­mer­storm skyl­des kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Be­folk­nings­til­væk­sten i Afri­ka er na­tur­lig­vis be­kym­ren­de.

NU SER JEG,

Men der er mas­ser af ek­semp­ler på be­folk­nings­vækst, uden at det med­fø­rer mi­gra­tion i en så­dan stør­rel­ses­or­den, at der er ta­le om fol­ke­van­drin­ger.

har set i an­tal­let af asylan­sø­ge­re de se­ne­ste år, hæn­ger sam­men med de kon­fl ik­ter, vi ser rundt om­kring i ver­den. Og an­tal­let vil sand­syn­lig­vis fal­de igen, når der kom­mer styr på kon­fl ik­ter­ne. Da Bal­kan­kon­fl ik­ten ra­se­de, stod vi og­så i en si­tu­a­tion med en mar­kant stig­ning i asylan­sø­ge­re. Det faldt igen, og de fl este tog tilbage.

DEN STIG­NING, VI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.