KOR­N­FE­DE OG DOV­NE STU­DI­ER ’’

Ud­dan­nel­ses­mi­ni­ste­ren kal­des i sam­råd eft er ud­ta­lel­ser om ’ kor­n­fe­de’ ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner

BT - - DEBAT -

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen kan godt indstil­le sig på et hedt eft er­år eft er ud­ta­lel­ser om, at de ’ kor­n­fe­de’ ud­dan­nel­ser godt kan spa­re, og at de stu­de­ren­de skal ta­ge sig sam­men og be­stil­le no­get. Det er en res­sour­cestærk eli­te, mi­ni­ste­ren ud­for­drer til du­el om sam­funds­sind, må­ske for selv at væl­ge, hvor slags­må­let skal stå. ES­BEN LUN­DE LAR­SEN er den før­ste forsk­nings­mi­ni­ster med en hø­je­re ud­dan­nel­ses­grad end en kan­di­dat­ti­tel. Han er ph. d. Men hvis ud­dan­nel­ses­sek­to­ren tro­e­de, at de nu fi k en mi­ni­ster, der vil­le be­skyt­te dem, så har de ta­get al­vor­ligt fejl. De har i ste­det få­et en vær­dik­ri­ger, som fak­tisk ik­ke er set si­den Hel­ge San­ders ’ Fra forsk­ning til fak­tu­ra’- da­ge. Nu blæ­ser Lun­de Lar­sen til an­greb mod slen­dri­an – bå­de på ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne og hos de stu­de­ren­de. ’ NÅR MAN ER stu­de­ren­de på en dansk ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion og får gra­tis ud­dan­nel­se med SU oveni, så må sam­fun­det ha­ve en klar for­vent­ning om, at man i det mind­ste er fuld­tids­stu­de­ren­de og mø­der for­be­redt op,’ lød det bl. a. fra mi­ni­ste­ren i den for­gang­ne uge til Ber­ling­s­ke. Men ved stu­di­estart bød han de stu­de­ren­de vel­kom­men med til­fø­jel­sen: ’ Det er ik­ke Pa­ra­di­se Ho­tel’.’ Sig­na­let om, at de skal be­stil­le no­get, er godt, men den ned­la­den­de hen­vis­ning til et re­a­li­typro­gram hand­ler me­re om at til­træk­ke sig over­skrift er end at in­spi­re­re til ar­bej­de. MI­NI­STE­REN LØ­BER EN åben dør ind hos al­le an­dre end de stu­de­ren­de, når han si­ger, at de skal be­trag­te de­res stu­die som et fuld­tids­ar­bej­de. Det er sta­dig un­der 10 pct. af den dan­ske be­folk­ning, der er aka­de­mi­ke­re – og selv blandt dem, der er, er det svært at møn­stre det store hyle­kor over for­hol­de­ne for dan­ske stu­de­ren­de. En und­ta­gel­se er selv­føl­ge­lig de stu­de­ren­de selv, som alt­så har god tid ved si­den af de­res gen­nem­snit­li­ge 35 ti­mers stu­die- uge til at ar­ran­ge­re en de­mon­stra­tion mod mi­ni­ste­ren. God for­nø­jel­se med den, Lun­de Lar­sen.

Ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne får re­to­ri­ske klø af mi­ni­ste­ren, men de skal nu og­så leve op til et om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag ( be­spa­rel­se) på 2 pro­cent om året i det off ent­li­ge, som de i åre­vis har væ­ret und­ta­get fra. Det skøn­nes at be­ty­de 8,7 mil­li­ar­der kro­ner min­dre til ud­dan­nel­ser­ne. Den de­bat kom­mer ik­ke til at gå stille af, for rek­to­rer lar­mer, og de vil få op­bak­ning fra fl ere si­der, bl. a. er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner, hvor med­lem­mer­ne skri­ger på kva­li­fi ce­ret ar­bejds­kraft .

Selv­føl­ge­lig kan 8,7 mia. kr. mær­kes. Men hvor bør­ne- og un­ge­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by ar­gu­men­te­rer med ’ sam­funds­sind’, tam­per Es­ben Lun­de Lar­sen løs på det, han kal­der en ’ kor­n­fed’ ud­dan­nel­ses­sek­tor. Med det ord­valg er der in­gen tvivl om, at Lun­de Lar­sen er på jagt eft er et slags­mål. Men hvor­for dog det? I VALG­KAM­PEN FREM­LAG­DE Ven­stre et ud­spil med 17 kon­kre­te punk­ter på bør­ne- og ud­dan­nel­ses­om­rå­det, her­un­der et op­gør med frem­drift sre­for­men og et op­gør med in­klu­sion i fol­ke­sko­len. Det var slik til bå­de stu­de­ren­de og un­der­vi­se­re. Og der var end­da og­så løft er om pen­ge til ud­styr på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. Men ik­ke et ord om be­spa­rel­ser på 2 pct. om året i den øv­ri­ge ud­dan­nel­ses­sek­tor.

Es­ben Lun­de Lar­sen er en vær­dik­ri­ger, men og­så en mi­ni­ster, der hel­le­re vil ha­ve et slags­mål om ’ kor­n­fe­de’ stu­di­er og dov­ne stu­de­ren­de end en lang de­bat om, hvor­for Ven­stre har put­tet med mil­li­ard­be­spa­rel­ser. Det bed­ste for­svar er som be­kendt et an­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.