Er det i or­den at de­le billeder af dø­de fl ygt­nin­gebørn på de so­ci­a­le me­di­er?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.35 SYGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.16 RE­LE­VANT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.15 FOR­FÆR­DE­LIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.13

Nej

Ja

4.998 stem­mer på bt. dk

HAR VIR­KET PÅ MIG

Lou­i­se He­le­ne Horn­ha­ver

Det har vir­ket på mig. Jeg hø­rer så me­get om de stak­kels fl ygt­nin­ge i ver­den, som prø­ver at kom­me ind i EU, og som en­der med at druk­ne el­ler dø på vej­en her­til. Det er eft er­hån­den ble­vet hver­dagskost, så jeg træk­ker ba­re på skul­dre­ne. Men da jeg så bil­le­der­ne af de dø­de børn, var det plud­se­lig no­get helt an­det, og nu får jeg lyst til at hjæl­pe, så godt jeg kan.

Tanja Møl­ler Kri­sten­sen

Li­ge me­get hvad, så hø­rer billeder af dø­de børn ba­re ik­ke hjem­me på Fa­ce­book. Det er jo sygt. Selv­om det er vir­ke­lig­he­den, er det jo ik­ke rart for no­gen at se. Folk kan skri­ve om det, men di­rek­te billeder er sim­pelt­hen for me­get. Det er respekt­løst over­for de dø­de og de­res på­rø­ren­de.

Mik­kel Gertz Ham­bur­ger

Jeg sy­nes desvær­re, at det er re­le­vant at brin­ge. Jeg er så træt af men­ne­sker, der er li­geg­la­de med an­dre, så det er re­le­vant. Det er vir­ke­lig­he­den.

Marc Bern­hardt Lind­holm

Jeg sy­nes, det er for­fær­de­ligt at se på. Bil­le­der­ne hø­rer ik­ke hjem­me på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.