SMÅ SKYLD­NE­RE

Skat drop­per at ind­kræ­ve skat­te­gæld på un­der 2.500 kr.

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ ber­ling­s­ke. dk kaak@ bt. dk

SKAT­TESKAN­DA­LE

Kaa­re Kron­berg Har du en gæld til Skat på 2.499 kro­ner el­ler der­un­der, så kan du ån­de let­tet op. For Skat gør in­tet for at ind­kræ­ve pen­ge­ne.

Det kan BT i dag af­slø­re.

I et svar fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et til Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg fra maj i år frem­går det nem­lig, at Skat be­vidst und­la­der at gø­re no­get ved de små re­stan­cer på grund af en så­kaldt ‘ pri­o­ri­te­rings­græn­se’.

I sva­ret står der, ‘ at re­stan­cer un­der 2.500 kro­ner med for­æl­del­ses­da­to i en nær frem­tid ik­ke for­æl­del­ses­afb ry­des ved ud­læg, før an­dre stør­re be­løb og me­re pres­se­ren­de op­ga­ver er hånd­te­ret. Der er så­le­des ri­si­ko for, at pri­o­ri­te­rin­ger­ne med­fø­rer, at min­dre re­stan­cer af­skri­ves, for­di for­æl­del­ses­da­to­en op­rin­der, selv­om for­æl­del­sen kun­ne væ­re ble­vet afb rudt.’ Skat be­vidst at la­de skyld­ne­re slip­pe på den må­de, « si­ger Jens Pe­ter Fa­bri­ci­us, der er ad­vo­kat i ad­vo­kat­fi rma­et Brandt & Lauritzen.

Og­så i den li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos er man kri­tisk:

» Skat pri­o­ri­te­rer be­vidst sin ind­sats mod store skyld­ne­re, mens de små skyld­ne­re går fri, hvil­ket nok gav­ner Skats res­sour­ce­pri­o­ri­te­ring, men det stri­der mod grund­læg­gen­de lig­heds­prin­cip­per om, at al­le skal be­hand­les li­ge for loven. En så­dan for­valt­nings­prak­sis er rets­sik­ker­heds­mæs­sigt uhold­bar. Skat lø­ser sim­pelt­hen ik­ke den op­ga­ve, de er sat til på he­le det off ent­li­ge Dan­marks veg­ne, når man be­vidst la­der mil­li­ard­krav for­æl­des og skyld­ne­re slip­pe for at be­ta­le, hvad de skyl­der, « si­ger Hen­ri­et­te Kin­nu­nen, chefj urist i Cepos.

Mil­li­ar­der går tabt

Som BT skrev i lør­dags, for­ven­ter Skat iføl­ge skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V), at der i lø­bet af 2015 vil bli­ve tabt et stort mil­li­ard­be­løb, for­di Skat ik­ke har for­må­et i ti­de at ind­dri­ve gæld fra bor­ge­re og virk­som­he­der, der skyl­der pen­ge til det off ent­li­ge. Gæl­den dæk­ker over alt li­ge fra li­cens til bø­der og stu­die-

MANDAG 31. AU­GUST 2015

Skat la­der be­vidst små­skyld­ne­re slip­pe på grund af koks i et it- sy­stem. Det er ’ kræn­ken­de’ og ’ i strid med grund­læg­gen­de prin­cip­per’, fast­slår eks­per­ter. Fo­to: Erik Ref­ner, Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.