’’

BT - - NYHEDER - Jens Pe­ter Fa­bri­ci­us, ad­vo­kat BT i lør­dags.

Det er kræn­ken­de. Det klæ­der ik­ke en off ent­lig in­sti­tu­tion som Skat be­vidst at la­de skyld­ne­re slip­pe

Over­sat fra tek­no­krat- sprog til dansk: Skat drop­per at ind­kræ­ve skat­te­gæld på un­der 2.500 kro­ner for at pri­o­ri­te­re ind­sat­sen til de stør­re be­løb med den kon­se­kvens, at små skyld­ne­re slip­per for at be­ta­le de­res gæld. Skat­te­gæld for­æl­des nem­lig eft er tre år, så hvis Skat in­gen­ting gør, så bli­ver skyld­ner­ne gæld­fri.

Folk er til grin

» Helt kon­kret be­ty­der det, at hvis man har få­et en par­ke­rings­bø­de for to år si­den, så vil jeg alt­så ik­ke be­ta­le den, for om et år er den for­æl­det, og Skat vil ik­ke gø­re no­get. Det er kræn­ken­de. For det be­ty­der, at al­le dem, der be­ta­ler de­res par­ke­rings­bø­de fri­vil­ligt, er til grin. Det klæ­der ik­ke en off ent­lig in­sti­tu­tion som gæld. År­sa­gen er bøvl med it- sy­ste­met, kal­det EIF, som be­ty­der, at Skat ik­ke har væ­ret op­mærk­som på for­æl­del­ses­fri­ster­ne.

Mi­ni­ste­ren ken­der ik­ke det kon­kre­te be­løb end­nu for 2015, men i 2014 måt­te de dan­ske skat­tey­de­re vin­ke far­vel til 1,26 mia. kro­ner. I 2013 lød tal­let til­sva­ren­de på 902 mio. kr.

Oveni kom det tirs­dag frem, at der er sket svin­del med re­fu­sion af ud­byt­teskat for i alt 6,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Svind­len er fo­re­gå­et ved at uden­land­ske kri­mi­nel­le har bildt Skat ind, at de hav­de ak­tier i dan­ske børsno­te­re­de virk­som­he­der og der­med var be­ret­ti­get til at få re­fu­sion af ud­byt­teskat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.