Ka­ta­stro­falt it- sy­stem ko­ster mil­li­ar­der

BT - - NYHEDER -

Tilbage i 2005 over­tog Skat an­sva­ret for at ind­dri­ve skat­te­gæld fra kom­mu­ner­ne og de gam­mel­dags pan­te­fo­ge­der. ‘ Et Fæl­les Ind­dri­vel­ses­sy­stem’ EFI skul­le sik­re, at det he­le blev eff ek­tivt og be­spa­ren­de. Men sy­ste­met har mil­dest talt væ­ret en ka­ta­stro­fe. Sy­ste­met skul­le i før­ste om­gang kø­re fra 2007, men det fun- ge­rer sta­dig ik­ke, selv­om vi nu skri­ver 2015.

Sy­ste­met har blandt an­det med­ført, at Skat ik­ke har ind­dre­vet gæld for mil­li­ar­der af kro­ner, for­di for­æl­del­ses­fri­ster ik­ke er ble­vet re­gi­stre­ret. Pe­ter Loft var de­par­te­ments­chef, den­gang sy­ste­met blev ind­ført, og han si­ger:

» Med den vi­den, vi har i dag, har det ik­ke væ­ret en suc­ces. Sy­ste­met er fl ere år for­sin­ket og sta­dig ik­ke op­pe at kø­re, og det kom­mer må­ske slet ik­ke op at kø­re, « si­ger han.

Skats di­rek­tør Jes­per Røn­now Si­mon­sen har tid­li­ge­re sagt, at hans vig­tig­ste op­ga­ve var at få styr på EFI, da han over­tog i 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.