Rig­ti­ge ven­ner

Hund­red­vis af dan­ske­re dan­ne­de freds­ring om asyl­cen­ter

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk i hæn­der­ne og dan­ne­de Fo­to: Bo Amstrup BT i fre­dags.

HÆR­VÆRK

Det vak­te glæ­de på asyl­cen­tret Lyng­by­gaard ved Tru­strup på Djursland, da hund­red­vis af rig­ti­ge ven­ner i går kom på be­søg.

De man­ge men­ne­sker, der blandt an­det tal­te ad­skil­li­ge sog­ne­præ­ster, tog hin­an­den i hæn­der­ne og dan­ne­de en så­kaldt freds­ring, der nå­e­de he­le vej­en rundt om asyl­cen­tret. Det vak­te glæ­de blandt be­bo­er­ne.

» Flygt­nin­ge­ne blev gla­de og op­fat­te­de det som en ge­stus fra dan­sker­ne. Som en må­de at for­tæl­le, at nok kan vi væ­re ue­ni­ge. Men det­te er over stre­gen, så­dan gør vi ik­ke i Dan­mark. Vi bræn­der ik­ke bi­ler af og tru­er, « si­ger Claus B. Pe­der­sen, re­gions­le­der for Rø­de Kors i Østjyl­land.

Han var selv til ste­de ved da­gens freds­ring, der op­stod via en Fa­ce­book­grup­pe på in­ter­net­tet. Mod­de­mon­stra­tio­nen kom eft er det hær­værk med na­zi­sti­ske sym- bo­ler, der i ugens løb skræm­te bå­de by­ens og asyl­cen­trets be­bo­e­re. Ved sam­me lej­lig­hed blev en bil brændt af. Po­li­ti­et sig­te­de se­ne­re en 26- årig mand for brandstift el­se og hær­værk.

En mær­ke­lig uge

» Det har væ­ret en mær­ke­lig uge på Lyng­by­gaard. Vi ved godt, at vi har med men­ne­sker at gø­re, der har væ­ret ud­sat for krig og ufred og der­med kan bli­ve på­vir­ke­de af den slags. Men det er og­så men­ne­sker, der gan­ske en­kelt nød, at der kom ven­ner på be­søg, « si­ger Claus B. Pe­der­sen.

» Det bed­ste, vi kan gø­re nu, er at kom­me i gang med de dag­li­ge ak­ti­vi­te­ter, så dag­lig­da­gen at­ter kan ind­fi nde sig, « for­tæl­ler Rø­de Kors’ re­gions­le­der.

Hund­re­de­vis af men­ne­sker tog hin­and­nen freds­ring om asyl­cen­tret Lyng­by­gaard.

Præ­ster fra fle­re sog­ne på Djursland delt­og i gårs­da­gens manifestation, som vak­te glæ­de blandt asyl­cen­trets be­bo­e­re. Fo­to. Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.