Skan­da­len vok­ser

BT - - NYHEDER -

Tirs­dag kom det frem, at uden­land­ske kri­mi­nel­le hav­de tap­pet den dan­ske statskas­se for 6,2 mia. kr. si­den 2012. Det var sket ved, at de kri­mi­nel­le hav­de bildt Skat ind, at de eje­de ak­tier i dan­ske børsno­te­re­de sel­ska­ber for ad­skil­li­ge mil­li­o­ner, og der­med var be­ret­ti­get til skat­tere­fu­sion af de­res ak­tieud­byt­te.

Da­gen eft er kun­ne BT så for­tæl­le, at Skat igen­nem fl ere år har haft bøvl med at ind­dra­ge gæld fra skat­te­skyld­ne­re, og de to sa­ger har si­den 2012 ko­stet skat­tey­der­ne 8,7 mia. kro­ner. Oveni skal læg­ges et ukendt mil­li­ard­be­løb for 2015, som end­nu ik­ke er op­gjort. I lør­dags sag­de skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen til BT, at der vil væ­re ta­le om et ‘ me­get an­se­e­ligt mil­li­ard­be­løb’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.