Ven­stre af­vi­ser flygt­nin­ge­kri­tik

V: Dan­mark gør al­le­re­de me­get for at af­hjæl­pe flygt­nin­ge­pro­ble­met, og der­for er Lyk­ke­tofts kri­tik helt uri­me­lig

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Emil Hou­gaard og Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph Ama­lie Frøkjær- Rubbås

FLYGT­NIN­GE

Dan­mark har al­le­re­de ta­get fø­rer­trøj­en på, når det gæl­der hjæl­pen til flygt­nin­ge og ver­dens ulan­de.

Der­for prel­ler det af, når Mo­gens Lyk­ke­toft ( S) i Jyl­lands- Po­sten kri­ti­se­rer de ve­st­li­ge lan­des mang­len­de hjælp på flygt­nin­ge­om­rå­det, si­ger Ven­stres uden­rigs­ord­fø­rer Mi­cha­el Aa­strup Jen­sen.

» Jeg sy­nes fak­tisk, at vi gør me­get på flygt­nin­ge­om­rå­det al­le­re­de. Og re­ge­rin­gen har jo og­så al­le­re­de klart sagt, at vi ger­ne vil gå ind og la­ve for­skel­li­ge pul­jer og gi­ve må­l­ret­tet støt­te til f. eks. at la­ve lo­ka­le flygt­nin­ge­lej­re i Tyr­ki­et el­ler i Li­ba­non, « si­ger han og hen­vi­ser til, at Dan­mark som et af de få lan­de i Eu­ro­pa hånd­hæ­ver FNs mål­sæt­ning om at bru­ge 0,7 pro­cent af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet på ud­vik­lings­støt­te.

» Jeg sy­nes jo hel­le­re, at Mo­gens Lyk­ke­toft skul­le bru­ge sin ener­gi som for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling på de hund­red­vis af lan­de, som jo over­ho­ve­det ik­ke er i nær­he­den af at bru­ge 0,7 pro­cent på ud­vik­lings­støt­te. Det er jo det, han skul­le gø­re i ste­det for at gå ef­ter nog­le af duk­se­ne, som vi jo er, « si­ger Mi­cha­el Aa­strup Jen­sen.

Han fast­slår, at han egent­lig er enig med Lyk­ke­toft i, at der bør gi­ves fle­re pen­ge til nær­om­rå­der­ne, da det bå­de kan spa­re Dan­mark for pen­ge i det lange løb og gø­re det nem­me­re for flygt­nin­ge­ne at ven­de hjem, når det igen er mu­ligt.

Lej­re i Tyr­ki­et

» Jeg tror, vej­en frem er, at man sim­pelt­hen la­ver lo­ka­le flygt­nin­ge­lej­re og alt­så og­så går ind og be­ta­ler for, at der bli­ver la­vet lej­re i for ek­sem­pel Tyr­ki­et, som jo er et kæm­pe land og godt kun­ne hånd­te­re at ta­ge fle­re flygt­nin­ge, « si­ger Mi­cha­el Aa­strup.

Det vil­le væ­re en ’ mar­kant bil­li­ge­re’ løs­ning, på­pe­ger han og vur­de­rer sam­ti­dig, at man vil hjæl­pe end­nu fle­re på den må­de.

Han for­sik­rer sam­ti­dig om, at re­ge­rin­gens plan om at skæ­re i ud­vik­lings­bi­stan­den ik­ke be­ty­der, at der vil bli­ve fær­re pen­ge til flygt­nin­ge­om­rå­det.

» I det op­læg, vi kom­mer med om no­gen tid, vil vi på den ene si­de høj­ne støt­ten til nær­om­rå­der­ne, og på den an­den vil vi fri­hol­de be­spa­rel­sen på den hu­ma­ni­tæ­re bi­stand, så nog­le an­dre lan­de må ta­ge over med støt­ten til lan­de, vi læn­ge har sør­get for. På den må­de bli­ver der ik­ke spa­ret en kro­ne, « si­ger Mi­cha­el Aa­strup Jen­sen.

NAIVT FOR­SLAG

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Flygt­nin­ge­pro­ble­met bli­ver ik­ke løst ved, at Ve­sten ba­re ka­ster pen­ge ef­ter nær­om­rå­der­ne, me­ner Dansk Fol­ke­par­tis ud­vik­lings­ord­fø­rer Hans Kri­sti­an Ski­b­by. Han ud­ta­ler sig i kølvan­det på Mo­gens Lyk­ke­tofts kri­ti­ske ind­læg i søndagens Jyl­lands- Po­sten, hvor den kom­men­de for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling slår fast, at de ri­ge eu­ro­pæ­i­ske lan­de, her­un­der Dan­mark, en­ten bør sen­de fle­re pen­ge til nær­om­rå­der­ne el­ler ind­se, at de bli­ver nødt til at ta­ge imod fle­re asylan­sø­ge­re og flygt­nin­ge.

» Lyk­ke­tofts for­slag om, at hvis ba­re vi sen­der fle­re pen­ge, så er op­ga­ven løst, er naiv. Og så naiv tro­e­de jeg sim­pelt­hen ik­ke, at man kun­ne væ­re i 2015, når man ser på de ud­for­drin­ger, som vi har i dag, « si­ger Hans Kri­sti­an Ski­b­by.

Eu­ro­pas gyld­ne porte

Han me­ner, at man i ste­det bør gø­re me­re for, at de man­ge flygt­nin­ge, der tæn­ker på at sø­ge mod Eu­ro­pas gyld­ne porte, ved, at de ik­ke bli­ver luk­ket ind ved an­kom­sten.

» Vi er nødt til at sik­re, at de her lan­des bor­ge­re fin­der ud af, at det ik­ke er en mu­lig­hed at rej­se til Eu­ro­pa. De skal ik­ke for­ven­te, at der er en frem­tid til dem. Her er den au­stral­ske mo­del en mu­lig­hed, « si­ger Hans Kri­sti­an Ski­b­by og hen­vi­ser til den au­stral­ske re­ge­rings nye flygt­nin­ge­stra­te­gi, hvor lan­det i ste­det for at ta­ge imod de man­ge bå­d­flygt­nin­ge, der for­sø­ger at nå Au­stra­li­en, en­ten sen­der dem hjem igen el­ler til flygt­nin­ge­lej­re i for ek­sem­pel Pa­pua Ny Gu­i­nea.

» Jeg er ud­mær­ket klar over, at det ik­ke er no­gen let løs­ning ba­re at si­ge, at afri­ka­ner­ne skal ta­ge tilbage til Afri­ka, når de an­kom­mer til de græ­ske ky­ster el­ler til Mal­ta. Men det er den ene­ste mu­lig­hed, vi har i de eu­ro­pæ­i­ske lan­de, « si­ger han.

Styr­ket græn­se­kon­trol

Ud­vik­lings­ord­fø­re­ren for­kla­rer, at det vig­tig­ste i den for­bin­del­se er, at EU- lan­de­ne sør­ger for, at Fron­tex’ græn­se­kon­trol bli­ver styr­ket sam­men med Eu­ro­pas yd­re græn­ser. Først der­ef­ter skal vi hjæl­pe i nær­om­rå­der­ne.

» Det her er en ud­for­dring, der skal lø­ses med fle­re ind­sat­ser og ik­ke ba­re fle­re pen­ge. Der skal og­så no­get po­li­tisk hånd­værk til. Så vi skal bå­de fin­de fle­re pen­ge til nær­om­rå­der­ne, og sam­ti­dig bli­ver po­li­ti­ker­ne i EU, FN og an­dre ste­der nødt til at ta­ge nog­le me­get vig­ti­ge­re be­slut­nin­ger om, hvor­dan vi får en be­græns­ning i an­tal­let af asylan­sø­ge­re, der kom­mer til Eu­ro­pa, « si­ger Hans Kri­sti­an Ski­b­by.

Mo­gens Lyk­ke­toft ( her­over) bør ven­de sin kri­tik mod lan­de, der kan yde end­nu me­re for flygt­nin­ge, me­ner Ven­stres uden­rigs­ord­fø­rer Mi­cha­el Aa­strup Jen­sen ( her­un­der). I den tyr­ki­ske hav­ne­by Bod­rum ven­ter man­ge flygt­nin­ge på at kom­me over van­det til den græ­ske ø Les­bos og vi­de­re op i Eu­ro­pa. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.