Til­talt for knivdrab på

Te­e­na­ge­dat­te­ren og hen­des iraki­ske kæ­re­ste for ret­ten i Fre­de­riks­havn

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Hansen ja­hh@ bt. dk

RETS­SAG

Det er en stor gå­de, hvad der lå til grund for, at en 40- årig kvin­de fra den lil­le lands­by Kvis­sel vest for Fre­de­riks­havn kort før mid­nat til 8. ok­to­ber i fjor skul­le dræ­bes med ad­skil­li­ge kniv­stik.

Få mi­nut­ter ef­ter dra­bet rin­ge­de kvin­dens den­gang 15- åri­ge te­e­na­ge­dat­ter græ­den­de til alarm­cen­tra­len og bad om at få po­li­ti­et ud til hu­set, som lig­ger idyl­lisk om­kran­set af mar­ker og he­ste­fol­de.

Da en pa­trul­je nå­e­de frem til ste­det, fandt de pi­gens mor lig­gen­de liv­løs og blo­dig i en seng, til­dæk­ket af en dy­ne på hu­sets 1. sal. Mens den knu­ste dat­ter sad og ven­te­de i so­fa­en i stu­en ne­de­nun­der.

Da­gen ef­ter blev te­e­na­ge­ren af­hørt og sig­tet for dra­bet på sin mor. Det sam­me gjor­de en 28- årig mand og ven til pi­gen. Han, som har irakisk bag­grund, blev an­holdt i sin lej­lig­hed i Fre­de­riks­havn.

Og nu be­gyn­der rets­sa­gen. Her til mor­gen blev ret­ten sat i Hjør­ring, hvor dat­te­ren og hen­des 28- åri­ge ven sid­der på an­kla­ge­bæn­ken, til­talt for at ha­ve dræbt den 40- åri­ge kvin­de i fore­ning.

Dra­bet blev be­gå­et med en køk­kenk­niv, der da­gen ef­ter tra­ge­di­en blev fun­det i en grøft cir­ka 30 me­ter fra hu­set.

Ankla­ge­myn­dig­he­den har hidtil holdt kor­te­ne helt tæt til krop­pen om ef­ter­forsk­nin­gen og opkla­rings­ar­bej­det.

Der er ned­lagt nav­ne­for­bud for den nu 16 år gam­le dat­ters ved­kom­men­de. Hun har si­den grund­lovs­for­hø­ret da­gen ef­ter dra­bet væ­ret va­re­tægts­fængs­let i sur­ro­gat på en sik­ret ung­doms­in­sti­tu­tion, mens den 28- åri­ge mand har sid­det i ar­re­sten.

Ud­over dr­ab­stil­ta­len vil ankla­ge­myn­dig­he­den ned­læg­ge på­stand om, at den 16- åri­ge pi­ge gø­res ar­ve­løs

am­ti­dig skal ret­ten i til­fæl­de af dom­fæl­del­se ta­ge stil­ling til, om den 28- åri­ge, som har ar­bej­det på fle­re re­stau­ra­tio­ner i Fre­de­riks­havn, skal ud­vi­ses af Dan­mark.

MANDAG 31. AU­GUST 2015

Det var her, dra­bet på den 40- åri­ge

kvin­de ske­te. Den dræb­tes nu 16- åri­ge dat­ter er til­talt sam­men

med sin 28- åri­ge ven. Fo­to: Claus Haa­gen­sen/ Chi­li

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.