Pe­bret sik­ring af Born­holm

BT - - NYHEDER -

BE­RED­SKAB

Po­li­ti­et var mas­sivt til ste­de på Born­holm, da klip­peø­en i mid­ten af ju­ni var vært for årets fol­ke­mø­de.

Med ter­r­or­an­gre­be­ne i København og Pa­ris og gæ­ster som hol­land­ske Ge­ert Wil­ders på ta­ler­li­sten hav­de po­li­ti­et på for­hånd be­kendt­gjort, at man vil­le øge be­red­ska­bet.

Og det kom­mer ik­ke over­ra­sken­de til ud­tryk i den sam­le­de reg­ning. 26 mil­li­o­ner kro­ner har be­red­ska­bet ko­stet, frem­går det af tal fra Rigs­po­li­ti­et, som TV2 Born­holm har få­et fat i.

Til sam­men­lig­ning ko­ste­de Fol­ke­mø­det i 2014 850.000 kro­ner.

An­tal­let af be­tjen­te på øen tog ud­gangs­punkt i, at man skul­le væ­re i stand til evaku­e­re øen og de tu­sind­vis af gæ­ster, hvis der blev be­hov for det.

» Vi har ta­get højde for, at der even­tu­elt kan ind­træf­fe hæn­del­ser un­der Fol­ke­mø­det, og vi har og­så plan­lagt for, at der kan kom­me pro­mi­nen­te gæ­ster af for­skel­lig art, som kræ­ver en hø­je­re sik­ker­hed, « sag­de Pe­ter Møl­ler Ni­el­sen, po­li­ti- di­rek­tør hos Born­holms Po­li­ti, en må­ned før mø­det skul­le af­vik­les.

Til TV2 Born­holm un­der­stre­ger sam­me po­li­ti­di­rek­tør søn­dag, at det ik­ke er ta­le­re som Ge­ert Wil­ders og Ge­or­gios Epi­ti­deios fra det høj­re­o­ri­en­te­re­de græ­ske par­ti Gyl­dent Dag­gry, der var år­sag til det store be­red­skab.

» At der så kom ta­le­re, der kun­ne re­sul­te­re i mod­de­mon­stra­tio­ner, be­tød jo ba­re, at vi al­le­re­de hav­de mand­skab på øen til at ta­ge os af det og­så, « si­ger Pe­ter Møl­ler Ni­el­sen til TV2 Born­holm. BNB

Et øget be­red­skab ved årets fol­ke­mø­de på Born­holm be­tød, at den sam­le­de reg­ning for po­li­ti­ind­sat­sen løb op i 26 mil­li­o­ner. I 2014 lød den sam­me reg­ning på 850.000 kro­ner. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.