Lars Løk­kes

Stats­mi­ni­ste­ren har sam­let de fi­re ven­ner, der sid­ste år hjalp ham igen­nem sit livs kri­se, om­kring sig, men hans net­værk har og­så et sprag­let islæt

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk kar­ker@ bt. dk Me­re si­de 14

NET­VÆR­KET

An­dreas Kar­ker Det er gan­ske få men­ne­sker, der er helt in­de i in­der­kred­sen om­kring Dan­marks nye stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Fle­re af dem er iden­ti­ske med de per­so­ner, der kæm­pe­de på hans si­de i op­gø­ret om for­mand­spo­sten i Ven­stre sid­ste år.

Det vi­ser en ku­le­grav­ning af Lars Løk­ke Ras­mus­sens pro­fes­sio­nel­le og pri­va­te net­værk, som BT har fo­re­ta­get. Vi har kort­lagt net­vær­ket gen­nem sam­ta­ler med en lang ræk­ke kil­der i Ven­stre, i an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er, i spin­cirk­ler og i sports- og kul­tur­ver­de­nen.

Gen­nem­gan­gen af­slø­rer og­så, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen har et svagt net­værk i er­hvervs­li­vet, som el­lers er me­get vig­tigt for en borgerlig stats­mi­ni­ster, og at han og­så har et svagt in­ter­na­tio­nalt net­værk.

Kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ten Mi­cha­el Ul­ve­man, der har væ­ret sær­lig rå­d­gi­ver for An­ders Fogh Ras­mus­sen, si­ger, at et stærkt net­værk er af­gø­ren­de for en stats­mi­ni­ster:

» Det er me­get af­gø­ren­de for en po­li­tisk le­der, at man har et net­værk, der ræk­ker langt uden for Chri­sti­ans­borg til er­hvervs­liv, vig­ti­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og lo­ka­le mil­jø­er, « si­ger han.

Skal ar­bej­de i sam­me ret­ning

» Som stats­mi­ni­ster hand­ler det om at ha­ve en mas­se men­ne­sker, der ar­bej­der i sam­me ret­ning som en selv. Hvis man ba­re nø­jes med at ud­ta­le sig til en avis en gang imel­lem, har man be­græn­set ind­fly­del­se. Kan man ud­nyt­te den au­to­ri­tet, der lig­ger i stats­mi­ni­ste­rem­be­det, til at få man­ge men­ne­sker til at ar­bej­de for sig, er der en stør­re chan­ce for, at ens ide­er kan bli­ve til vir­ke­lig­hed, « si­ger Mi­cha­el Ul­ve­man.

Kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert Sus­an­ne He­ge­lund, der bl. a. har skre­vet ’ Hånd­bog for stats­mi­ni­stre’, si­ger:

» Den po­li­ti­ker, der ik­ke har et net­værk, får en hård gang på Chri­sti­ans­borg. «

Tæt­test på Løk­ke er er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen. Han har ik­ke den fi­ne­ste mi­ni­ster­post, men er i dag nær­mest Løk­kes høj­re hånd. Han var tid­li­ge­re helt ude i kul­den pga. æg­te­par­ret Thor­ning- Kin­no­cks skat­tesag, der rul­le­de, mens Tro­els Lunds Poul­sen var skat­te­mi­ni­ster, men han har kæm­pet sig tilbage ved at slås ut­ræt­te­ligt for Løk­ke un­der for­mands­op­gø­ret.

De an­dre i in­der­kred­sen er fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen, der reg­nes for Ven­stres sta­bi­le an­ker i stormvejr, grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de og ener­gi­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt.

Kvin­den bag man­den

I øv­rigt er Lil­le­holts ko­ne og Løk­kes ko­ne Sól­run og­så ve­nin­der, og det be­ty­der og­så no­get. Sól­run selv reg­nes af man­ge for en vig­tig spar­rings­part­ner for Løk­ke, og hen­des me­ning har stor vægt. Når Løk­ke kom­mer pri­vat sam­men med Bør­sens che­fre­dak­tør Ni­els Lun­de, skyl­des det i hø­je­re grad ko­ner­nes go­de for­hold end Lun­des po­si­tion. sen, som han selv fik an­sat, da han sidst var re­ge­rings­chef i 2009- 11, sin nye sær­li­ge rå­d­gi­ver, tid­li­ge­re le­der af spin- en­he­den i Ven­stre Ja­cob Bruun Chri­sten­sen, og par­ti­se­kre­tær Claus Ri­ch­ter. An­dre folk, Løk­ke lyt­ter til, er re­k­la­me­di­rek­tør St­ef­fen Hjal­te­lin, hvis fir­ma og­så læg­ger kon­tor til Løk­ke- fon­den, og Chri­stop­her Arzro­u­ni, der tid­li­ge­re har væ­ret ta­leskri­ver for Fogh og Løk­ke og nu er sær­lig rå­d­gi­ver for uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen.

Med Løk­ke på lø­be- el­ler cy­kel­tur

Lars Løk­kes tid­li­ge­re li­be­ra­le net­værk, Hav­re­holm­grup­pen, der om­fat­te­de om­kring 100 per­so­ner fra er­hvervs- og kul­tur­liv, ek­si­ste­rer ik­ke me­re. I ste­det har Løk­ke ta­get et nyt ini­ti­a­tiv, ef­ter at han gen­vandt nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et. Hver mandag mor­gen kl. 7.30 bli­ver en hånd­fuld folk fra er­hvervs­li­vet, me­di­e­ver­de­nen og lign. in­vi­te­ret til en­ten en lø­be­tur el­ler en cy­kel­tur med Løk­ke, og bag­ef­ter er der mor­genkaf­fe og løs snak. Her ar­bej­der Løk­ke på at op­byg­ge nye al­li­an­cer, og det er ik­ke no­gen lo­ge - de in­vi­te­re­de er for­skel­li­ge fra gang til gang.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen har bi­be­holdt hu­le­mø­de­r­ne med de an­dre le­de­re i blå blok, der ple­je­de at væ­re hver tirs­dag mor­gen, men nu er med læn­ge­re mel­lem­rum. Den me­re hob­by­be­to­ne­de del af net­vær­ket bæ­rer stærkt præg af, at Løk­ke bræn­der for cykling og for hjæl­pen til un­ge dren­ge, der er kørt fast i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met.

F. eks. har han et godt for­hold til ko­mi­ke­ren An­ders Lund Mad­sen, som han har stu­de­ret ju­ra sam­men med på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og som op­træ­der i Ven­stre- og Løk­keFon­den- sam­men­hæng. Og han kan slap­pe af med at cyk­le Mall­orca tyndt med den tid­li­ge­re tv- vært Rei­mer Bo Chri­sten­sen, og han har og­så et godt for­hold til en an­den tid­li­ge­re tv- vært, Bub­ber, som han og­så har mødt på Team Ryn­ke­bys år­li­ge cy­kel­tu­re til Pa­ris.

» Jeg mød­te Lars Løk­ke på tu­ren til Pa­ris i 2013, hvor det reg­ne­de me­get af ti­den, og vi fik snak­ket om alt mu­ligt. Si­den blev jeg bedt om at bli­ve be­sty­rel­ses­med­lem i Løk­keFon­den, og det er jeg stolt af. Ar­bej­det med de kri­se­ram­te dren­ge er vig­tigt, og Løk­keFon­den gør et stort ar­bej­de, « si­ger Bub­ber.

Kri­sti­an Jen­sen,

uden­rigs­mi­ni­ster, næst­for­mand, cen­tralt pla­ce­ret i ko­or­di­na­tions

ud­val­get

Sø­ren Pind,

ju­stits­mi­ni­ster, gam­mel ven

In­ger Støj­berg,

in­te­gra­tions­mi­ni­ster, spy­d­spids på vig­tigt om­rå­de, en af Løk­kes

stjer­ner

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl,

DF- for­mand

MANDAG 31. AU­GUST 2015

Jørn Ne­er­gaard Lar­sen,

beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster, truk­ket ind for at ska­be for­bin­del­se til ar­bejds

gi­ver­ne

An­ders Samu­el­sen,

LA- for­mand

Pia Kjær­s­gaard,

Fol­ke­tin­gets for­mand, nært, for­tro­ligt for­hold

op­byg­get over år

NÆ­RE KOL­LE­GER I RE­GE­RIN­GENS IN­DRE KA­BI­NET FOR­TRO­LI­GE I NÆ­STE KREDS

Carl Holst,

for­svars­mi­ni­ster,

gam­mel ven

Sop­hie Løh­de,

sund­heds­mi­ni­ster, spy­d­spids på vig­tigt om­rå­de, en af Løk­kes

stjer­ner

BLÅ BLOK I ØV­RIGT

Leif Mik­kel­sen,

LA- lands­for­mand og gam­mel Ven­stre- ven

ØV­RI­GE PO­LI­TI­KE­RE

Met­te Fre­de­rik­sen,

S- for­mand, Løk­ke har me­get stør­re respekt for hen­de end for Hel­le Thor­ning- Sch­midt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.