’’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Ul­ve­man, kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert

Det er me­get af­gø­ren­de for en po­li­tisk le­der, at man har et net­værk, der ræk­ker langt uden for Chri­sti­ans­borg

Des­u­den har Løk­ke et sær­lig for­tro­ligt for­hold til Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kjær­s­gaard, som han og­så tid­li­ge­re del­te si­ne in­der­ste be­kym­rin­ger med, da han blev stats­mi­ni­ster før­ste gang i 2009, og dis­ku­te­re­de valg­da­to­er med i 2011.

Des­u­den op­ly­ser kil­der, at Løk­ke er i gang med at op­byg­ge et til­lids­fuldt for­hold til So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, som han har langt hø­je­re respekt for end for for­gæn­ge­ren Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

På em­beds­mands- og spin­si­den har Løk­ke et in­tenst sam­ar­bej­de med Stats­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef Chri­sti­an Ket­tel Thom-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.