In­der­kreds KUL­TUR OG SPORT

BT - - NYHEDER -

MANDAG 31. AU­GUST 2015

VEN­STRES IN­DER­KREDS

Claus Hjort Fre­de­rik­sen,

fi­nans­mi­ni­ster, Ven­stres sik­re

an­ker i stormvejr

Tro­els Lund Poul­sen,

er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster, Løk­kes væb­ner

i for­mands­op­gø­ret

Lars Chr. Lil­le­holt,

kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster, Løk­kes for­kæm­per i for­mands­op­gø­ret

Sø­ren Ga­de,

grup­pe­for­mand, Løk­kes

støt­te i op­gø­ret

Chri­sti­an Ket­tel Thom­sen,

de­par­te­ments­chef, Løk­kes op­rin­de­li­ge ’ op­fin­del­se’

Claus Ri­ch­ter,

par­ti­se­kre­tær

Ja­cob Bruun Chri­sten­sen, spin­dok­tor

Chi­stop­her Arzro­u­ni,

sær­lig rå­d­gi­ver for

Kri­sti­an Jen­sen

St­ef­fen Hjal­te­lin,

me­di­e­bu­reau­di­rek­tør, an­svar­lig

for V- re­k­la­mer

Mi­cha­el Kri­sti­an­sen,

en slags spar­rings­part­ner

gen­nem nog­le år Pe­ter Tak­søe- Jen­sen, dansk am­bas­sa­dør i

In­di­en

An­ders Borg,

tid­li­ge­re svensk fi­nans­mi­ni­ster

Er­na Sol­berg,

norsk stats­mi­ni­ster

Ole Rit­ter,

tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter

og er­hvervs­mand

Mi­cha­el Sand­stød,

tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel

cy­kel­ryt­ter

Sól­run Løk­ke Ras­mus­sen,

æg­te­fæl­le, vig­tig spar­rings­part­ner

for Løk­ke

Kaj Leo Holm Jo­han­ne­sen,

færøsk lag­mand

Fredrik Re­in­feldt,

tid­li­ge­re svensk stats­mi­ni­ster

Mark Rut­te,

hol­land­sk mi­ni­ster­præ­si­dent

Mar­gret­he Ves­ta­ger,

kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær i EU

Rei­mer Bo Chri­sten­sen,

tid­li­ge­re tv- vært

Tom Lund,

tid­li­ge­re for­mand for Dansk Cy­kel

Uni­on

Al­lan Sø­gaard Lar­sen,

Falck, be­sty­rel­ses­for­mand i Løk­keFon­den

Jens Klarskov,

adm. di­rek­tør, Dansk Er­hverv

Ni­els B. Chri­sti­an­sen,

Dan­foss

Al­lan Ager­holm,

Bel­la Cen­ter og Crow­ne Pla­za

Flem­m­ing Ene­vold,

An­ders Lund Mad­sen,

ko­mi­ker. har stu­de­ret ju­ra med Løk­ke i de un­ge år

Bub­ber,

tv- vært, cy­kel­ven på Team Ryn­ke­by og med­lem af be­sty­rel­sen i Løk­ke

Fon­den

Claus Jen­sen,

Dansk Me­tal, Løk­kes sær­lig go­de ven i

fag­be­væ­gel­sen

Lars Storr Hansen,

adm. di­rek­tør, Dansk Byggeri

Carl Erik Dal­bø­ge,

Team Ryn­ke­by

med­lem af Ven­stres ho­ved­be­sty­rel­se og tid­li­ge­re præ­si­dent i

Land­brugs­raa­det

Pe­ter Gæ­mel­ke,

Mo­gens Da­hl­strøm,

in­de­ha­ver af Græ­sted Kro

Tho­mas Voss,

ung­doms­ven fra

VU- ti­den

sku­e­spil­ler

Ni­els Lun­de,

che­fre­dak­tør Bør­sen

Martin An­ker­stjer­ne,

tidl. lands­for­mand i VU og ma­na­ger i kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­he­den

Ad­vi­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.