Ale­ne i DEN STORE ver­den

Lars Løk­ke er go­de ven­ner med om­stridt am­bas­sa­dør, men han har el­lers ik­ke man­ge in­ter­na­tio­na­le pro­fi­ler i sit net­værk

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk, kar­ker@ bt. dk

NET­VÆRK

An­dreas Kar­ker Selv om Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) i fre­dags spi­ste en ar­bejds­frokost med sin ty­ske kol­le­ga, kans­ler An­gela Mer­kel, i Ber­lin, er den dan­ske stats­mi­ni­ster sta­dig en ren ny­be­gyn­der i in­ter­na­tio­nal po­li­tik.

Blandt mi­ni­stre og uden­rigs­ord­fø­re­re på Chri­sti­ans­borg teg­nes et en­ty­digt bil­le­de af, at Løk­ke først og frem­mest er en in­den­rigs­po­li­ti­ker. Hans styr­ke og alt­over­skyg­gen­de in­ter­es­se lig­ger i den hjem­li­ge po­li­tik, og ud­sy­net stop­per ved Kruså.

Af sam­me år­sag duk­ker der me­get få nav­ne op, når man kort­læg­ger hans in­ter­na­tio­na­le net­værk. Det ene er lag­man­den på Færø­er­ne Kaj Jo­han­ne­sen, som han ken­der fra si­ne hyp­pi­ge be­søg derop­pe.

Tvivl­s­omt ry

Det an­det navn er straks me­re kon­tro­ver­si­elt. Løk­ke er nem­lig go­de ven­ner med den om­strid­te Was­hin­g­ton- am­bas­sa­dør Pe­ter Tak­søe- Jen­sen, der net­op er ble­vet for­flyt­tet til In­di­en. Han ven­tes om kort tid at bli­ve ud­pe­get til re­ge­rin­gens ny uden­rigsko­or­di­na­tor. Pe­ter Tak­søe- Jen­sen fik et tvivl­s­omt ry, da han i 2003 gav den da­væ­ren­de Fog­hre­ge­ring et juri­disk ali­bi for at ind­le­de Irak- kri­gen uden FN- man­dat.

Lars Løk­ke drak en øl med ham un­der FNs ge­ne­ral­for­sam­ling sid­ste år, og det er ef­ter si­gen­de her, ide­en op­stod i Løk­kes ho­ved om at la­de Tak­søe- Jen­sen fo­re­stå en stør­re ud­red­ning af dansk uden­rigs­po­li­tik.

Hvis Løk­kes net­værk i ud­lan­det er hul­let, kan det sam­me si­ges om hans for­bin­del­ser til le­den­de er­hvervs­folk. For­hol­det til Dansk In­du­stri og til Land­brug & Fø­de­va­rer er iføl­ge BTs kil­der kro­nisk dår­ligt.

Un­der Dansk In­du­stris top­mø­de sid­ste år vak­te han for­ar­gel­se, da en di­rek­tør spurg­te ham, hvor­for Ven­stre spæn­der ben for, at dan­ske virk­som­he­der i Asi­en hen­ter uden­land­ske me­d­ar­bej­de­re hjem til Dan­mark. Løk­ke sva­re­de, at man da selv­føl­ge­lig godt kan åb­ne dø­ren for ’ krist­ne so­ma­li­e­re, der har gå­et på Sor­bon­ne’. Men dem er der jo ik­ke så man­ge af.

Vel­færd og tryg­hed

Kim Skib­sted, som er kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Grund­fos, har væ­ret ak­tiv i de­bat­ten for at ska­be for­stå­el­se for, at Dan­mark har brug for uden­land­sk ar­bejds­kraft.

» Vi skal ha­ve fle­re dyg­ti­ge men­ne­sker til lan­det, så vi kan sæl­ge fle­re va­rer i ud­lan­det. Det er et man­tra, vi gentager igen og igen, og­så i håb om at Dansk Fol­ke­par­ti, der er en del af re­ge­rin­gens par­la­men­ta­ri­ske grund­lag, an­er­ken­der, at Dan­marks vel­færd og Dan­marks tryg­hed hvi­ler på, at vi hand­ler med om­ver­de­nen. Vi kan ik­ke leve af at klip­pe hin­an­den, « si­ger han.

Ven­stres grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de med­gi­ver, at Løk­ke er ud­for­dret.

» Lars ar­bej­der ben­hårdt på at ud­byg­ge sit net­værk - og­så i er­hvervs­li­vet - med hen­blik på at få in­put til de store op­ga­ver, der ven­ter i de kom­men­de år. Og de hand­ler jo især om at ska­be vækst i det pri­va­te er­hvervs­liv. Det kræ­ver et end­nu stør­re net­værk, end Lars har i dansk er- hvervs­liv i dag, og det ved han godt, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Iføl­ge vo­res kil­der sy­nes er­hvervs­li­vets top, at je­res ud­læn­din­gepo­li­tik læg­ger for­hin­drin­ger i vej­en for at til­træk­ke nød­ven­dig uden­land­sk ar­bejds­kraft til Dan­mark?

» De er­hvervs­le­de­re bør sæt­te sig ind i, hvad re­ge­rin­gen vil. Vi in­vi­te­rer folk ind for at ar­bej­de i vo­res virk­som­he­der, og det gjor­de vi og­så i den tid­li­ge­re blå re­ge­ring. Det be­ty­der ik­ke, at vi ik­ke kan fø­re en stram ud­læn­din­gepo­li­tik, og vi skal jo og­så kig­ge på de kva­li­fi­ka­tio­ner, folk har. Jeg er lidt træt af den kri­tik fra er­hvervs­li­vet. De skul­le ta­ge at træ­de ned fra de­res tårn og se, hvor­dan al­min­de­li­ge men­ne­sker op­le­ver det pres, der er på vo­res græn­ser i dag, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.