Hvad vil du by­de u

Med hjælp fra FNs kon­tor for ’ an­lig­gen­der ved­rø­ren­de det yd­re rum’ op­fø­rer do­ku­men­tar­fi lm ge­ne­ral­prø­ve for, hvad der vil ske den dag, ali­ens kom­mer på be­søg

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

DET FREM­ME­DE

Vi har set det på fi lm igen og igen. Store brag fra Hol­lywood om, hvad der vil ske, når de kom­mer. De frem­me­de. Ali­ens.

Der er ’ E. T.’ ud­ga­ven, hvor det nut­te­de rumvæ­sen er så hel­dig at mø­de dren­gen El­li­ot. Der er Tim Bur­tons ’ Mars At­ta­cks’ med Ja­ck Ni­chol­son, hvor de er knap så kæ­re. Og så er der al­le de an­dre fi lm, der lig­ger dér imel­lem. Film, der fodrer men­ne­skets stør­ste drøm om, at vi ik­ke er ale­ne. Og ska­ber frygt for, hvem de an­dre er, og hvad de vil os.

Men det er ik­ke kun Hol­lywood, der er besat af ali­ens. Og­så FN ta­ger dem dybt al­vor­ligt og har et helt kon­tor de­di­ke­ret til sa­gen. Kon­to­ret for ’ An­lig­gen­der ved­rø­ren­de det yd­re rum’.

Det har en dansk in­struk­tør i sin nye do­ku­men­tar­fi lm nu sat på den ul­ti­ma­ti­ve prø­ve: Ge­ne­ral­prø­ven for men­ne­skets før­ste mø­de med in­tel­li­gent liv fra rum­met.

At der over­ho­ve­det fi ndes så­dan et kon­tor, er det nok de fær­re­ste af os, der over­ho­ve­det ved. Det gjor­de in­struk­tør Mi­cha­el Mad­sen hel­ler ik­ke, ind­til han i 2010 faldt over en hi­sto­rie om, at astro­fy­si­ker og di­rek­tør for før­nævn­te kon­tor Ma­zlan Ot­h­man af FN vil­le bli­ve ud­nævnt til men­ne­ske­he­dens am­bas­sa­dør ved et så­dant før­ste mø­de med rumvæ­se­ner, at hun skul­le væ­re kvin­den, der gik for­an al­le os an­dre og bød vel­kom­men.

Hi­sto­ri­en vi­ste sig at væ­re en and, men nå­e­de at tæn­de en fl yvsk idé i Mi­cha­el Mad­sens hjer­ne. For hvad nu hvis? Fand­tes der så over­ho­ve­det en nød­plan, en be­red­skabs­plan i Unoosa, som kon­to­ret for ’ An­lig­gen­der ved­rø­ren­de det yd­re rum’ kal­des.

Eks­per­ter­ne er ik­ke i tvivl

» For de fl este eks­per­ter er ik­ke i tvivl om, at uni­ver­set er fuld af ci­vi­li­sa­tion på al­le mu­li­ge sta­di­er, « si­ger Mi­cha­el Mad­sen.

Unoosa lig­ger i den østrig­ske ho­ved­stad Wi­en og har ek­si­ste­ret si­den 1962. Det var den kol­de krig og op­sen­del­sen af det før­ste rum­skib Sput­nik, der fi k FN til at ta­ge aff ære. Tan­ken om, at en krigs­sku­e­plads nu vil­le væ­re en mu­lig­hed i rum­met, kald­te på hand­ling.

Og li­ge si­den har de over­vå­get alt, hvad der fo­re­går der­u­de i rum­met, og me­gen forsk­ning fo­ku­se­rer på, om hvor­vidt der er liv el­ler ej.

Men en plan har de ik­ke! Det fandt Mi­cha­el Mad­sen ud af, da han kon­tak­te­de dem an­gå­en­de sin fi lmidé.

Flygt­nin­ge vig­ti­ge­re end in­va­sion

» Det over­ra­ske­de mig vir­ke­lig, for em­net blev fak­tisk dis­ku­te­ret i FN i 1977, hvor man­ge men­te, at der net­op bur­de væ­re et be­red­skab. Så det er pud­sigt, at man har et kon­tor, som an­er­ken­der, at in­tel­li­gent liv fra rum­met mu­lig­vis kan væ­re øde­læg­gen­de for men­ne­ske­he­den, el­ler i hvert fald sæt­te os på en me­get hård prø­ve, og al­li­ge­vel har de ik­ke en plan.

De­res ar­gu­ment er, at det er for spe­ku­la­tivt. At man over­for den dag­li­ge fl ygt­nin­ge­strøm ik­ke kan for­sva­re at sid­de og spe­ku­le­re på, hvad der vil ske, hvis der en dag kom­mer et skib fra rum­met, « si­ger Mi­cha­el Mad­sen.

Neut­ra­le rum­nør­der

Kon­to­ret, som har et sted mel­lem 30 og 40 an­sat­te, er et neut­ralt kon­tor, hvis mis­sion alt­så pri­mært er at hol­de øje med rum­skrot og al­le op­sen­del­ser i rum­met. Men det er og­så en me­get nør­det ar­bejds­plads, hvor stak­ke­vis af ’ Star trek’ og an­den sci­fi lig­ger rundt om­kring på kon­to­rer­ne. Man­ge af de an­sat­te er iføl­ge Mi­cha­el Mad­sen sci- fi - en­tu­si­a­ster, som drøm­mer om selv at kom­me der­ud. I rum­met.

Jor­dens øde­læg­gel­se sand­syn­lig

Un­der sin re­search til fi lmen fi k Mi­cha­el Mad­sen fra an­den si­de un­der­stre­get, hvor gro­tesk det er, at der ik­ke fi ndes en be­red­skabs­plan. For via in­ter­view med bl. a. tid­li­ge­re CIA- agen­ter er­fa­re­de han, at højt­stå­en­de mi­li­tær­folk og diplo­ma­ter har holdt mø­der, hvor for­skel­li­ge sce­na­ri­er er ble­vet gen­nem­spil­let og kon­se­kvens­be­reg­net.

» Og ud af 71- 72 mu­li­ge ud­fald var de 67- 68 ne­ga­ti­ve, alt­så sce­na­ri­er der før­te til Jor­dens øde­læg­gel­se, « si­ger Mi­cha­el Mad­sen.

» Pro­ble­met med den slags spe­ku­la­tio­ner er selv­føl­ge­lig, at det er spe­ku­la­tio­ner. Sand­syn­lig­he­den for et mø­de med an­det liv er lil­le­bit­te. Til gen­gæld er ind­virk­nin­gen enorm, hvis det sker. «

Kun et spørgs­mål om tid

Hans fi lm ’ Be­sø­get – Et mø­de med det ukend­te’ ope­re­rer ik­ke med hvis. Men med når.

Og det er lyk­ke­des ham at få ik­ke ale­ne Unoosa til at le­ge med. Men og­så en ræk­ke højt­stå­en­de eks­per­ter fra he­le ver­den.

» Jeg har prø­vet at få folk med, som jeg er over­be­vist om vil bli­ve ind­dra­get, når det sker, « si­ger Mi­cha­el Mad­sen om si­ne eks­per­ter, som er alt fra en astro­bi­o­log, en te­o­log, en rum- og me­ta- lov­for­sker til mi­li­tær og kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ter.

» For dem har det væ­ret den sjove­ste, men og­så mest al­vor­li­ge leg at le­ge. Hvor de har væ­ret nødt til at for­hol­de sig til det ul­ti­ma­ti­ve sce­na­rie. Til mø­det med det ukend­te.

Jeg har tænkt det som en ge­ne­ral­prø­ve, som en ar­bejds­hy­po­te­se. Men det er klart, at hvis de lan­der på en mark i Ikast og må­ske ta­ler med kø­er­ne som de før­ste, el­ler er så hel­di­ge, at det er et barn el­ler et gam­melt men­ne­ske, der mø­der dem med en umid­del­bar­hed og åben­hed, så vil sce­na­ri­et nok bli­ve et helt an­det, « si­ger Mi­cha­el Mad­sen.

Fil­men får pre­mi­e­re på ons­dag. Sam­me dag som An­dreas Mo­gen­sen skri­ver hi­sto­rie ved som den før­ste dan­sker at rej­se ud i rum­met.

MANDAG 31. AU­GUST 2015

Astro­fy­si­ker Ma­zlan Ot­h­man er di­rek­tør for Unoosa, FNs kon­tor for ’ An­lig­gen­der ved­rø­ren­de det yd­re rum’. Fo­to: Magic Hour Films

Uni­ver­set som det ta­ger sig ud 20.000 lysår fra Jor­den. Et el­ler an­det sted der­u­de kom­mer de uven­te­de gæ­ster fra. Må­ske. Fo­to: Na­sa/ Reu­ters

No­tat fra mø­det i FN i 1977, hvor man dis­ku­te­re­de ud­ar­bej­del­sen af en be­red­skabs­plan i til­fæl­de af be­søg fra det yd­re rum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.