Uni­ver­sets her­rer

BT - - NYHEDER -

RUMPERIALISME

Det har al­tid fa­sci­ne­ret men­ne­sket. Tan­ken om der fin­des liv der­u­de.

Der­for bru­ges der mil­li­ar­der af dol­lar på at for­ske i rum­met. Net­op i for­sø­get på at fin­de det svar, som for al­tid vil æn­dre vo­res op­fat­tel­se af, hvem vi er. Men­ne­sket.

Men er der liv der­u­de, har vi – men­ne­sket – så over­ho­ve­det ret til at in­va­de­re de­res.

» Har vi ret til at lan­de på Mars? Til­hø­rer sol­sy­ste­met os? He­le uni­ver­set? « si­ger in­struk­tør Mi­cha­el Mad­sen, som un­drer sig over, at det em­ne dis­ku­te­res så lidt. » Der er nog­le eti­ske og moral­ske di­lem­ma­er, som slet ik­ke brin­ges op.

Blandt dem er, om vi i vo­res jagt ef­ter ny vi­den kom­mer til an­dre pla­ne­ter med smit­te? Net­op frem­me­de bak­te­ri­er er no­get af det, som vi selv er al­ler­mest føl­som­me over­for. Al­li­ge­vel sen­der vi vo­res eg­ne ud i uni­ver­set. Bak­te­ri­er, som kan de­stru­e­re frem­med liv.

» Når det er sagt, for­står jeg godt vo­res fa­sci­na­tion. Det er jo det mest grund­læg­gen­de spørgs­mål over­ho­ve­det og det stør­ste, vi no­gen­sin­de kom­mer til at stå over­for. Og en be­kræf­tel­se på an­det liv vil væ­re fan­ta­stisk. Og det mod­sat­te vil væ­re skræk­ke­ligt. For så er vi ba­re ale­ne. Og er vi så ba­re et til­fæl­de? Er det he­le ba­re tids­for­driv? Hvad er så me­nin­gen med det he­le, « spør­ger Mi­cha­el Mad­sen, som tror på liv der­u­de.

» Nu har vi lyt­tet på rum­met i 5060 år og sendt ting ud. Så hvor­for hø­rer vi ik­ke no­get? Der er dem, der si­ger ’ de er her al­le­re­de’, men et an­det svar kun­ne væ­re, at de ved godt, at vi er her, men tæn­ker ’ de er for ræd­sels­ful­de, dem gi­der vi ik­ke ha­ve no­get at gø­re med’. « suss

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.