Rot­ter på lof­tet…

Næ­eh… eks­kæ­re­sten smut­te­de kun halvt, da han fik besked på det

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

HUS­VILD

Egent­lig var de sta­dig kæ­re­ster, da 28- åri­ge Ma­rie Wright bad om en pau­se fra 27- åri­ge Ale­xan­der Coo­per. Hun hav­de brug for luft, og det fo­re­gik uden dra­ma­tik. Hvad hun ik­ke vid­ste, var, at han i ste­det flyt­te­de ind på hen­des loft.

De da­te­de sta­dig, og Ale­xan­der Coo­per stod ved hen­des si­de, da hun før­ste gang blev af­hørt af po­li­ti­et om de mysti­ske hæn­del­ser. Po­li­ti­et fandt fin­ger­af­tryk på lofts­lem­men, men de un­der­søg­te al­drig sel­ve lof­tet. Ma­rie Wright og hen­des væ­rel­ses­kam­me­rat Sa­rah fik blot besked på at skif­te lå­sen på ho­ved­dø­ren.

Der for­svandt en pizza fra fry­se­ren og no­get mad fra kø­le­ska­bet, en toile­trul­le og nog­le ci­ga­ret­ter. Li­ge­som pu­der fra kvin­der­nes sen­ge og so­fa for­svandt – og no­get sen­ge­tøj. De vid­ste ik­ke, at Coo­per byg­ge­de re­de på lof­tet.

» Det var li­ge­som en gy­ser­film, « si­ger Ma­rie Wright.

Lod som in­gen­ting

Som om hi­sto­ri­en ik­ke er skræm­men­de nok i sig selv, lod Coo­per ty­de­ligt som om, han ik­ke kend­te no­get til den ’ må­ske mysti­ske be­bo­er på lof­tet’. Iføl­ge Mir­ror la­ve­de han li­ge­frem et lil­le show ud af si­tu­a­tio­nen og gen­nem­søg­te lof­tet, be­væb­net med et ko­ben, mens han be­ro­li- gen­de for­tal­te sin kæ­re­ste og hen­des room­ma­te, at der in­tet var at fryg­te. Der var in­gen på lof­tet.

» Til at be­gyn­de med gri­ne­de vi ad det, men da vi for­tal­te folk om vo­res op­le­vel­ser, gik det op for os, hvor al­vor­lig si­tu­a­tio­nen var. Der hav­de væ­ret en i vo­res hus, og det var skræm­men­de, « for­tæl­ler Ma­rie Wright, som nu vil til at væ­re en smu­le me­re på­pas­se­lig, når hun mø­der nye per­so­ner, til The Mir­ror.

I fjor­ten da­ge nå­e­de han at bo på lof­tet, selv­om kvin­der­ne hav­de en stærk mi­stan­ke om, at der var no­get helt galt.

» Han skrev sms’er til mig derop­pe fra. Han skrev, at han ik­ke kun­ne be­sva­re opkald, for­di hans te­le­fon var i styk­ker. Men i vir­ke­lig­he­den var det for­di, han sad op­pe på lof­tet, « si­ger Sa­rah.

Sa­rah tog sa­gen i egen hånd, for­di af­fæ­ren blev me­re og me­re mystisk. Ved selv at un­der­sø­ge lof­tet op­da­ge­de hun Coo­pers al­ter­na­ti­ve bo­form. Al­le de ting, der var for­s­vun­det i lø­bet af de to uger, var at fin­de derop­pe – og en po­se med Coo­pers tøj.

» Det er mit liv, han i sid­ste en­de har le­get med, « un­der­stre­ger Ma­rie Wright, som sam­ti­dig for­tæl­ler, at han vir­ke­de helt nor­mal til at be­gyn­de med. Han send­te sø­de sms’er, og så fo­rel­ske­de de sig i hin­an­den.

» Han sag­de sø­de ting til mig – at jeg var smuk. Og det gi­ver mig my­r­e­kryb nu, « si­ger hun.

» Da jeg hav­de fun­det ud af, at det var ham, rin­ge­de han til mig. Men jeg kun­ne ik­ke rø­re te­le­fo­nen. Jeg var så skræmt. Og jeg har ik­ke talt med ham si­den. Jeg fø­ler, det var min skyld det he­le, for­di jeg sto­le­de på ham, og for­di han var min kæ­re­ste. Selv­om jeg godt ved, det ik­ke er mig, den er gal med. «

Bag trem­mer

Coo­per er ble­vet idømt 16 må­ne­ders fængsel for ty­ve­ri og svin­del, idet han og­så hav­de brugt Ma­rie

MANDAG 31. AU­GUST 2015 Wrights kre­dit­kort til at ta­ge hur­ti­ge lån. I alt har han stjå­let 450 pund fra kre­dit­kor­tet og 200 pund i kon­tan­ter.

» Hvis han m a n g l e d e pen­ge, kun­ne han ba­re ha­ve spurgt om dem. Så vil­le jeg gi­ve ham dem, « si­ger Ma­rie Wright.

Ma­rie Wright og eks­kæ­re­sten Alex Coo­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.