Dan­ske jæ­ge­re sky­der då­se­lø­ver i Afri­ka

BT - - NYHEDER -

PUT & SHOOT

Fle­re dan­ske rej­se­bu­reau­er og agen­ter til­by­der jæ­ge­re at sky­de halv­tam­me lø­ver, som op­dræt­tes i bu­re og luk­kes ud i en min­dre ind­heg­ning, kort før de skal ned­læg­ges med ge­vær el­ler bue og pil, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Lø­ver­ne er ty­pisk fe­det op med sut­te­fla­ske og si­den op­fodret med slag­te­ri­af­fald. Jæ­ger­ne kan of­te på for­hånd ud­væl­ge de­res lø­ve i et ka­ta­log el­ler på in­ter­net­tet.

Iføl­ge avi­sens kil­der i jagt- bran­chen ned­læg­ger dan­ske jæ­ge­re år­ligt 15- 20 så­kald­te då­se­lø­ver i Sydafrika.

Pri­sen lig­ger på om­kring 150.000 kro­ner for en han­lø­ve, mens hunlø­ver er min­dre at­trak­ti­ve og der­for bil­li­ge­re.

Op mod 75 pro­cent af lø­ver­ne i Sydafrika er op­dræt­tet i bur, og hvert år sky­des 1.000 af dem.

Au­stra­li­en har for­budt im­port af lø­ve­tro­fæ­er, og her­hjem­me øn­sker Dansk Fol­ke­par­ti et lig­nen­de for­bud.

» Et af red­ska­ber­ne kan væ­re et im­port­for­bud, men jeg vil og­så ta­ge fat i mi­ni­ste- ren for at fin­de ud af, om der er nog­le in­ter­na­tio­na­le fora, hvor man ta­ger så­dan­ne sa­ger op. Det er en sag, som bør rej­ses på EU- plan, så vi med stør­re vægt kan læg­ge pres på Sydafrika for at få det stop­pet, « si­ger dy­re­vel­færds­ord­fø­rer Den­nis Flydt­kjær ( DF).

En­heds­li­stens Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding er enig og kal­der jag­ten på då­se­lø­ver ’ fuld­stæn­dig sinds­syg’, men i de øv­ri­ge par­ti­er er der ik­ke øn­ske at ind­fø­re nye reg­ler på om­rå­det, skri­ver Jyl­landsPo­sten. BNB

Gan­ske som lyst­fi­sker­ne har mu­lig­hed for en næ­sten sik­ker fangst i put & ta­ke- sø­er, rej­ser dan­ske

jæ­ge­re til Afri­ka, hvor de kan plaf­fe en halv­tam lø­ve ned til se­ne­re ud­stop­ning i dag­ligstu­en. Bå­de Dansk Fol­ke­par­ti og En­heds­li­sten er på ba­nen for at få stop­pet den tra­fik.

Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.