Snør lø­be­sko­e­ne

BT - - NYHEDER -

Jo oft ere du får truk­ket i træ­ning­s­tø­jet og får pul­sen i vej­ret, de­sto la­ve­re er din ri­si­ko for se­ne­re at ud­vik­le alzhei­mer, har tid­li­ge­re stu­di­er vist.

Ved mo­de­rat og især in­ten­siv fy­sisk træ­ning ud­skil­ler krop­pen et vig­tigt pro­te­in – Brain De­ri­ved Neu­ro­trop­hic Fa­ctor ( BDNF) – der får hjer­nen til at vok­se og der­for be­skyt­ter mod hjer­nens for­fald. I takt med at vi bli­ver æl­dre, fal­der ni­veau­et af BDNF. Jo min­dre der er tilbage, de­sto dår­li­ge­re bli­ver din hukom­mel­ses- og ind­læ­rings­ev­ne.

For ny­lig vi­ste et stu­die fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet des­u­den, at in­ten­siv fy­sisk ak­ti­vi­tet, hvor du får pul­sen op i læn­ge­re tid, kan brem­se ud­vik­lin­gen af de­mens, hvis man først har få­et syg­dom­men.

Go­de råd:

Træn ved mo­de­rat til høj in­ten­si­tet mindst tre gan­ge om ugen. Det kan væ­re i form af en rask gå­tur el­ler ae­ro­bi­sk mo­tion, det vil si­ge en­hver ak­ti­vi­tet, der får hjer­tet og lun­ger­ne til at pum­pe i læn­ge­re tid.

Få me­re træ­ning ind i din hver­dag. Spring for ek­sem­pel ele­va­to­ren over og tag trap­per­ne i ste­det. El­ler kvit bus­sen og tag i ste­det cyk­len .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.