FOREBYG DEME

Med simp­le le­ve­råd kan du mind­ske ri­si­ko­en for at ud­vik­le den fryg­te­de hjer­ne­syg­dom, vi­ser ny forsk­ning

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk Heidi Pe­der­sen

Spis så va­ri­e­ret og fedt­fat­tigt som mu­ligt. Gå eft er ma­gert kød, fuld­kornspro-

GØR DET SELV

hped@ bt. dk

Kvit smø­ger­ne, træk i træ­ning­s­tø­jet og kom de over­fl ødi­ge ki­lo til livs. Med få for­an­drin­ger i din dag­lig­dag kan du fore­byg­ge ri­si­ko­en for at ud­vik­le de­mens, der hvert år ram­mer ca. 15.000 dan­ske­re.

Det vi­ser op mod 300 stu­di­er, som en grup­pe for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia San Fran­ci­sco net­op har gen­nem­gå­et.

En må­l­ret­tet og tid­lig fore­byg­gel­se kan nem­lig me­get me­re, end vi hidtil har tro­et. Fak­tisk vi­ser det sig, at vo­res oft e us­un­de livs­stil er skyld i op mod to tred­je­de­le af al­le til­fæl­de af de­mens­syg­dom- men alzhei­mer. Der­for kan vi med ba­re få livs­stils­æn­drin­ger selv mind­ske ri­si­ko­en for at ud­vik­le li­del­sen, fast­slår for­sker­ne.

Mo­tion er vig­tigst

Det ab­so­lut bed­ste, du selv kan gø­re for at brem­se ud­vik­lin­gen af den fryg­te­de hjer­ne­syg­dom, er f. eks. at snø­re lø­be­sko­e­ne el­ler gå til ae­ro­bic et par gan­ge om ugen. Det på­pe­ger Ane Eck­er­mann, der er de­mensko­or­di­na­tor i Alzhei­mer­for­e­nin­gen.

» Sær­ligt mo­tion har en po­si­tiv eff ekt, hvis man al­le­re­de har f. eks. alzhei­mers syg­dom, og kan med­vir­ke til at ud­sæt­te syg­dom­mens ud­vik­ling. Sam­ti­dig er det jo en for­holds­vis nem og eff ek­tiv må­de at gø­re en ind­sats på selv. Si­de- ge­vin­sten er så, at man kan gø­re det sam­men med an­dre, så man und­går at iso­le­re sig so­ci­alt, som det oft e ses hos men­ne­sker med de­mens­syg­dom, « for­kla­rer hun.

Fak­tisk vil­le 10 pro­cent af al­le til­fæl­de af de­mens kun­ne for­hin­dres i at ud­vik­le sig, hvis fl ere le­ve­de sundt med en ak­tiv livs­stil og en va­ri­e­ret kost, me­ner Gun­hild Wal- de­mar, der er pro­fes­sor og cen­ter­le­der ved Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens.

Her­hjem­me le­ver ca. 92.000 dan­ske­re med en de­mens- di­ag­no­se, der er et vok­sen­de pro­blem bå­de her­hjem­me og i ud­lan­det. Det er en syg­dom, der får kon­cen­tra­tion, hukom­mel­se og sprog­fær­dig­he­der til lang­somt at for­svin­de. Med ti­den bli­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.