Spis va­ri­e­ret

BT - - NYHEDER -

Fle­re stu­di­er pe­ger på, at den mad, du spi­ser, har stor be­tyd­ning for din ri­si­ko for at ud­vik­le de­mens. Kost med et højt ind­hold af grønt­sa­ger og fed fi sk har vist sig at for­bed­re men­ne­skets ev­ne til at hu­ske, læ­re og ko­or­di­ne­re si­ne be­væ­gel­ser. Der­u­d­over er mid­del­havskost, der er rig på man­ge grønt­sa­ger, bælg­frug­ter, fi sk og plan­te­o­li­er, for­bun­det med en ned­sat ri­si­ko for at ud­vik­le de­mens.

Go­de råd:

duk­ter og hold dig og­så til de fedt­fat­ti­ge me­je­ri­pro­duk­ter.

Sørg for, at din kost er rig på grønt­sa­ger, især bælg­frug­ter og grøn­ne bl­ad­grønt­sa­ger som sa­lat, spi­nat, broc­co­li og kål.

Spis mas­ser af fi sk som for ek­sem­pel laks og ma­k­rel. De in­de­hol­der om­e­ga 3- fedt­sy­rer, som bi­dra­ger til at op­byg­ge cel­ler i hjer­nen. Og­så oli­veno­lie, avo­ca­do og nød­der er godt at spi­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.