Sluk smø­gen

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke kun di­ne or­ga­ner, der ta­ger ska­de af ryg­ning. Det gør din hjer­ne og­så. Ud­over at ryg­ning øger din ri­si­ko for lun­ge­kræft og hjer­te- kar- syg­dom­me, har fl ere stu­di­er vist, at ryg­ning og­så hæm­mer blodtil­førs­len til hjer­nen. Pul­se­ri­et kan der­med ska­de din ind­læ­rings­ev­ne og hukom­mel­ses­ev­ne, hvil­ket kan fø­re til de­mens. Selv­om der uden tvivl er en sam­men­hæng mel­lem ryg­ning og de­mens for ak­ti­ve ry­ge­re, er det dog end­nu uklart, om det og­så gæl­der for eks- ry­ge­re.

Go­de råd:

Afl ed ry­ge­tran­gen, når den mel­der sig. Du kan tøm­me op­va­ske­ma­ski­nen, ta­ge et bad el­ler rin­ge til en ven/ ve­nin­de.

Hav sun­de sna­cks klar, når ry­ge­tran­gen mel­der sig. Sødt kan dæm­pe din ry­ge­trang, men er­stat slik med frugt. Meld dig til et ry­ge­stop­kur­sus. Øg dit ak­ti­vi­tets­ni­veau med stav­gang, løb el­ler power wal­king.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.