Hjer­ne­gym­na­stik

BT - - NYHEDER -

Løs en kryds- og- tværs el­ler su­do­ku, spil skak el­ler læs en god bog. Forsk­ning ty­der på, at ak­ti­vi­te­ter, der sti­mu­le­rer hjer­nen, kan be­skyt­te mod de­mens. Jo oft ere man bry­der hjer­nen med ud­for­drin­ger, der sti­mu­le­rer hjer­nen, de­sto la­ve­re er ri­si­ko­en for syg­dom­men.

Go­de råd:

Bryd dag­ligt din hjer­ne med små op­ga­ver, der for­hø­jer din hjer­ne­ak­ti­vi­tet. Du kan for ek­sem­pel læg­ge et pus­le­spil, lø­se kryds og tværs, læ­se el­ler spil­le et mu­sikin­stru­ment.

Brug ven­stre hånd me­re, hvis du er høj­re­hån­det – og omvendt, hvis du er ven­stre­hån­det. Lær et nyt sprog på aft ensko­le. Lav fri­vil­ligt ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.