ENS I TI­DE

BT - - NYHEDER -

syg­dom­men så al­vor­lig, at den på­vir­ker de om­rå­der i hjer­nen, som sty­rer vo­res be­væ­gel­se og vej­rtræk­ning, og til sidst dør man.

Nog­le kan leve med syg­dom­men i op til 20 år, an­dre dør eft er gan­ske få år.

End­nu in­gen kur

Der er end­nu ik­ke fun­det en de­ci­de­ret kur mod de­mens. Al­li­ge­vel ty­der al forsk­ning alt­så på, at det gæl­der om at sæt­te tid­ligt ind:

» En fore­byg­gen­de ind­sats er mindst li­ge så vig­tigt, som den me­di­cin­ske be­hand­ling, for­di det kan med­vir­ke til en øget livskva­li­tet, når vi ved, at de­mens­syg­dom­me kan ud­vik­le sig hur­tigt og ag­gres­sivt, « for­kla­rer de­mensko­or­di­na­tor i Alzhei­mer­for­e­nin­gen Ane Eck­er­mann.

For ny­lig vi­ste forsk­ning fra Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge i Eng­land, at an­de­len af men­ne­sker, der le­ver med en de­mens­syg­dom, er ved at ud­jæv­ne sig i de­le af Vest­eu­ro­pa. Det un­der­støt­ter den ny­li­ge forsk­ning om, at det nyt­ter at fore­byg­ge, for­kla­rer Gun­hild Wal­de­mar: » Der er sket en po­si­tiv ud­vik­ling, for­stå­et på den må­de, at man­ge fl ere er ble­vet be­vid­ste om at ha­ve fo­kus på en sund livs­stil, hvor de f. eks. er fy­sisk ak­ti­ve. Omvendt ser vi sam­ti­dig et sti­gen­de an­tal di­a­be­tes­pa­tien­ter og over­væg­ti­ge. Så det går beg­ge ve­je, som det ser ud i dag, « si­ger hun.

Sund kost og mas­ser af mo­tion er imid­ler­tid in­gen ga­ran­ti for, at syg­dom­men ik­ke vil ud­vik­le sig, for­tæl­ler pro­fes­soren:

» Selv­om du pas­ser godt på dig selv, det vil si­ge, at du f. eks. ik­ke er over­væg­tig, ik­ke ry­ger el­ler ik­ke har for højt blod­tryk el­ler ko­leste­rol, så kan du al­li­ge­vel godt ud­vik­le syg­dom­men, for­di det er en syg­dom, der i høj grad hæn­ger sam­men med ge­ne­tik og al­der, « si­ger hun.

Den se­ne­ste prog­no­se fra Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens vi­ser, at an­tal­let af de­men­te over 60 år for­ven­tes at vok­se til 155.000 i 2040.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.