Und­gå suk­ker­sy­ge

BT - - NYHEDER -

Ud­over at ty­pe 2- di­a­be­tes oft e fø­rer an­dre livs­stils­re­la­te­re­de syg­dom­me med sig, så­som hjer­te- kar- syg­dom­me, kan syg­dom­men og­så væ­re for­bun­det med en øget ri­si­ko for at ud­vik­le de­mens. Fak­tisk har men­ne­sker med ty­pe 2- di­a­be­tes to til tre gan­ge hø­je­re ri­si­ko for at få en alzhei­mer- di­ag­no­se, har tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser vist.

Der­u­d­over har for­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet for ny­lig på­vist, at per­so­ner, der li­der af de­pres­sion og ty­pe 2- di­a­be­tes sam­ti­dig, har en stør­re ri­si­ko for de­mens.

År­sa­gen til, at ty­pe 2- di­a­be­ti­ke­re har en stør­re ri­si­ko for at få alzhei­mer, er end­nu ik­ke på­vist. Én for­kla­ring er dog, at in­sulin­re­si­stens, der for­år­sa­ger højt blod­suk­ker og kan fø­re til ty­pe 2- di­a­be­tes, kan for­rin­ge krop­pens ev­ne til at ned­bry­de amy­loid, så der op­ho­bes ska­de­lig plak mel­lem ner­ve­cel­ler­ne i hjer­nen.

Go­de råd:

Ty­pe 2- di­a­be­tes kal­des og­så ik­ke­in­sulin­kræ­ven­de di­a­be­tes. Selv­om syg­dom­men kan væ­re ar­ve­lig, ud­lø­ses den i man­ge til­fæl­de af en us­und livs­stil. Der­for er det vig­tigt at spi­se sundt, dyr­ke re­gel­mæs­sig mo­tion og und­gå over­vægt.

Har du mi­stan­ke om, at du må­ske har suk­ker­sy­ge, kan din læ­ge ta­ge en blod­prø­ve og un­der­sø­ge det. Hvis du har for me­get suk­ker i blo­det, kan du ha­ve di­a­be­tes.

Kil­der:

Alzhei­mer­for­e­nin­gen, Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens, Jour­nal of Neu­ro­lo­gy Neu­ro­sur­ge­ry & Psy­chi­a­try, Brain, Be­havi­or and Im­mu­ni­ty, sund­hed. dk, Uge­skrift for Læ­ger, Di­a­be­tes­for­e­nin­gen m. fl. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.