Pas på blod­tryk­ket

BT - - NYHEDER -

Næ­sten hver fj er­de voks­ne dan­sker li­der af for­hø­jet blod­tryk – i de fl este til­fæl­de i let­te­re grad. For­hø­jet blod­tryk kan væ­re ar­ve­ligt, men det kan og­så skyl­des over­vægt samt man­gel på mo­tion. I 95 pro­cent af til­fæl­de­ne kan år­sa­gen ik­ke for­kla­res.

For­hø­jet blod­tryk ud­gør en øget ri­si­ko for bå­de blød­nin­ger og blod­prop­per i hjer­tet, men fak­tisk og­så en øget ri­si­ko for at ud­vik­le de­mens. For­hø­jet blod­tryk hos per­so­ner, der li­der af for­sta­di­er til de­mens, kan der­for be­ty­de, at de vil ud­vik­le de­mens se­ne­re i li­vet.

Go­de råd:

Dit blod­tryk bør hol­de sig un­der 120/ 80. Så er du bedst be­skyt­tet mod hjer­te- kar­syg­dom­me og der­med og­så de­mens. Gå jævn­ligt til læ­gen og få må­lt dit blod­tryk, el­ler køb en blod­tryks­må­ler, så du selv kan må­le dit blod­tryk der­hjem­me.

Skær evt. ned på dit salt­for­brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.