Tjek dit ko­leste­rol- tal

BT - - NYHEDER -

F o r h ø j e t fedt- og ko­leste­ro­lind­hold i blo­det er ik­ke ale­ne en til­stand, der gi­ver øget ri­si­ko for hjer t e- kar­syg­dom­me, så­som åre­for­kal­k­ning: Fle­re un­der­sø­gel­ser vi­ser, at der er en sam­men­hæng mel­lem et højt ko­leste­rol­tal og de­mens. En forsnævring af hals­pulsår­en for­år­sa­get af åre­for­kal­k­ning kan fø­re til de­mens, for­di forsnævrin­gen kan ned­sæt­te blod­for­sy­nin­gen til hjer­nen, så den får for lidt blod. Fle­re end 1.000 dan­ske­re op­le­ver hvert år symp­to­mer på en forsnævring af hals­pulsår­en.

Go­de råd:

Be­græns mæng­den af fedt i din mad, især mæt­tet fedt, som fi ndes i blandt an­det mæl­ke­pro­duk­ter, kød og ste­ge­m­ar­ga­ri­ne. Brug i ste­det umæt­tet fedt, som fi ndes i for ek­sem­pel plan­te­o­li­er, fi sk el­ler nød­der.

Få må­lt ko­leste­rol- kon­cen­tra­tio­nen i dit blod hos din læ­ge. Min­dre end 5 mmol/ L er et øn­ske­ligt ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.