Hold dig mun­ter

BT - - NYHEDER -

Op imod halv­de­len af al­le pa­tien­ter med alzhei­mers syg­dom bli­ver ramt af en de­pres­sion. Det kan skyl­des, at symptomerne på de­mens og de­pres­sion har et vist over­lap.

Sam­ti­dig har forsk­ning vist, at per­so­ner, der har væ­ret ramt af de­pres­sio­ner i lø­bet af li­vet, har stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le alzhei­mer se­ne­re i li­vet. Det kan skyl­des, at de­pres­sion i sig selv har en ska­de­lig lang­tids­virk­ning på hjer­nen.

Go­de råd:

Drop tan­ker­ne om, hvad du bur­de kun­ne. Vurdér hel­le­re, hvad der er re­a­li­stisk at gø­re ud fra dit ener­gi­ni­veau.

An­er­kend dig selv for de ting, du får gjort. Hvis du kun når én ting, så ros dig selv for den ene ting, du fak­tisk fi k gjort.

Det kan væ­re en god idé at ta­le med an­dre om di­ne pro­ble­mer. På den må­de kan de op­le­ves min­dre. Søg støt­te hos di­ne nær­me­ste, el­ler meld dig ind i en selv­hjælps­grup­pe, hvor du kan mø­de an­dre med til­sva­ren­de pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.