Bon­de bry­der tavs­he­den

Kon­tro­ver­si­el er­hvervs­mand gem­mer for­mue i skjul­te fa­mi­lie­fon­de

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Hansen ja­hh@ bt. dk

DØMT OG FRI­FUN­DET

Jan Bon­de Ni­el­sen, man­den som i 1980er­nes Dan­mark blev sy­no­nym med den store og tid­li­ge­re så stol­te virk­som­hed B& W Skibsværfts kon­kurs og luk­ning og en åre­lang po­li­ti- og rets­sag, hvor han først blev dømt og si­den fri­fun­det, har op­byg­get og skjult en for­mue af ukendt stør­rel­se gen­nem de år, der er gå­et, si­den han flyt­te­de fra Dan­mark til Eng­land.

Her­fra dri­ver den i dag 77 år gam­le og sta­dig sær­de­les er­hvervsak­ti­ve Jan Bon­de Ni­el­sen si­ne for­ret­nin­ger fra en 600 kva­drat­me­ter stor luksus­her­skabs­bo­lig i en af Lon- dons ab­so­lut dy­re­ste og mest mon­dæ­ne by­de­le, Bel­gravia.

I et stort op­sat in­ter­view, bragt i Po­li­ti­ken i går, bry­der han tavs­he­den og ta­ler for før­ste gang i 29 år til et dansk nyheds­me­die.

Og løf­ter en flig af slø­ret for, hvor­dan han, li­ge fra da han i 1981 flyg­te­de til ud­lan­det fra den hjem­li­ge, ek­stre­me me­di­e­storm, hav­de som mål at op­byg­ge en ny for­mue. Og sør­ge for at dri­ve det som en skyg­geø­ko­no­mi, der er be­skyt­tet og gemt væk for dels kre­di­to­rer, hvis han igen skul­le kom­me i van­ske­lig­he­der, dels pres­sen, som hav­de brugt ki­lo­me­ter­vis af spal­te­plads på hans øko­no­mi­ske transak­tio­ner og kon­tro­ver­si­el­le for­ret­nings­me­to­der.

» Jeg hav­de helt fra be­gyn­del­sen her­ov­re et of­fi­ci­elt se­tup – og ved si­den af det en fa­mi­lie­fond, som in­gen ken­der no­get til. Det, du gør, er, at du la­ver en fa­mi­lie­fond, som no­gen sæt­ter op for dig, og hvor al­le i fa­mi­li­en kan til­go­de­ses med fon­dens mid­ler, und­ta­gen mig. Jeg kan ik­ke selv ha­ve ad­gang til mid­ler­ne, hvis det skal ha­ve ef­fekt, « si­ger han til avi­sen.

Hul­ler i hukom­mel­sen

Den før­ste af den slags fa­mi­lie­fon­de blev op­ret­tet i 1982, og si­den er der kom­met fle­re til. Jan Bon­de Ni­el­sen vil hver­ken af­slø­re den sam­le­de for­mu­es stør­rel­se, an­tal­let af de skjul­te fa­mi­lie­fon­de el­ler ste­det i ver­den, hvor de er pla­ce­ret.

» Det kan jeg ik­ke hu­ske, « ly­der hans hem­me­lig­heds­ful­de svar på Politikens spørgs­mål om fon­de­ne.

Han øn­sker hel­ler ik­ke at op­ly­se, hvor­når pen­ge­ne i lø­bet af de man­ge år er ble­vet an­bragt i fon­de­ne. Et spørgs­mål, hvis svar el­lers med us­vi­ge­lig sik­ker­hed vil in­ter­es­se­re de kre­di­to­rer, der i ti­dens løb har mi­stet store sum­mer i for­bin­del­se med for­ret­nin­ger el­ler part­ner­ska­ber med Jan Bon­de Ni­el­sen.

Den tid­li­ge­re B& W- sto­rak­tio­nær har helt be­vidst le­vet ’ un­der ra­da­ren’ i de man­ge år ef­ter flyt­nin­gen ud af Dan­mark. I mel­lem­ti­den har han tjent me­get store pen­ge på ik­ke mindst en olie­ter­mi­nal og hav­ne­drift i Ge­or­gi­en, li­ge­som han i al diskre­tion har væ­ret sto­rak­tio­nær og me­de­jer af ver­dens må­ske mest be­røm­te og sag­noms­pund­ne fod­bold­sta­dion- an­læg, Wem­bley i Lon­don.

Han har og­så in­ve­ste­ret i bl. a. tøm­mer­pro­duk­tion i Guy­a­na, ejen­dom­me i Eng­land, re­de­ri­virk­som­hed i Hol­land og sher­rypro­duk­tion i Spa­ni­en – for­ret­nin­ger som end­te på ran­den af kon­kurs, og som blev kla­ret gen­nem en per­son­lig gælds­sa­ne­ring i 1997.

Iføl­ge Po­li­ti­ken blev det en sær­de­les dyr af­fæ­re for kre­di­to­rer­ne, da de blev spist af med blot én pro­cent af de i om­eg­nen af 500 mil­li­o­ner kro­ner, de hav­de til go­de. Men da var Jan Bon­de Ni­el­sen al­le­re­de i gang med at kig­ge mod nye er­hverv­se­ven­tyr – mod øst. Nem­lig i Rusland, hvor han nu ka­ste­de sig over bl. a. et sko­v­pro­jekt, bank- og ship­ping­for­ret­ning og olie­bran­chen, som be­gynd­te for ham i Rusland og si­den brag-

MANDAG 31. AU­GUST 2015 te ham vi­de­re til den tid­li­ge­re sov­je­tre­pu­blik Ge­or­gi­en.

Godt ti år ef­ter at de man­ge kre­di­to­rer måt­te vin­ke far­vel til næ­sten en halv mil­li­ard kro­ner ef­ter de nævn­te fejlslag­ne for­ret­nin­ger, ske­te det sam­me én gang til.

Part­ne­re fik en lang næ­se

Nu var det blot an­dre part­ne­re, som kom til at stå tilbage med en lang næ­se, ef­ter at Jan Bon­de Ni­el­sen og de øv­ri­ge eje­re af olie­ak­ti­vi­te­ter­ne i Ge­or­gi­en i to om­gan­ge solg­te det he­le: Da et be­løb på en halv mil­li­ard kro­ner, som var stil­let til sik­ker­hed i for­bin­del­se med sal­get, skul­le de­les mel­lem og ud­be­ta­les til de tid­li­ge­re eje­re, var der plud­se­lig ik­ke en ene­ste dol­lar til de an­dre, frem­går det af Politikens gen­nem­gang af Jan Bon­de Ni­el­sens bro­ge­de er­hvervskar­ri­e­re.

» Han for­tal­te, at pen­ge­ne var væk. Men han hav­de in­ve­ste­ret dem i nog­le vir­ke­lig go­de pro­jek­ter, sag­de han. (...) Så snart Bon­de Ni­el­sen var ude ad dø­ren, rin­ge­de vi til vo­res ad­vo­kat og sag­de: ’ Jan har brugt al­le pen­ge­ne!’, « si­ger me­de­je­ren Ste­fan Be­ne­det­ti til avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.