’’ EU- af­stem­ning kan bli­ve en gyser

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RETS­FOR­BE­HOLD

Med lidt over tre må­ne­der til afstemningen om det dan­ske rets­for­be­hold ty­der alt på, at det bli­ver uhyg­ge­lig tæt.

De fo­re­gå­en­de må­ne­der har ja- si­den – alt­så de EU- po­si­ti­ve par­ti­er, der ta­ler for at er­stat­te rets­for­be­hol­det med

Jan Bon­de Ni­el­sen om si­ne for­ret­nings­me­to­der i Eng­land, i dag­bla­det Po­li­ti­ken en til­valgs­ord­ning, haft en snæ­ver fø­ring i må­lin­ger­ne.

I en ny må­ling, som Nor­stat har fo­re­ta­get for Al­tin­get, ta­ber de par­ti­er dog ter­ræn til nej- si­den, mens grup­pen af tviv­le­re vok­ser.

34 pro­cent er fort­sat til­hæn­ge­re af at er­stat­te rets­for­be­hol­det med en til­valgs­ord­ning. 33 pro­cent vil stem­me nej, mens 32 pro­cent end­nu ik­ke har be­slut­tet sig.

Stats­mi­ni­ste­ren be­bu­de­de for godt en uge si­den, at dan­sker­ne skal stem­me om for­be­hol­det 3. de­cem­ber.

Ven­stre er sam­men med S, SF, Al­ter­na­ti­vet, Ra­di­ka­le Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve for­ta­le­re for, at der stem­mes ja til at sløj­fe rets­for­be­hol­det for i ste­det at la­de det er­stat­te af en til­valgs­ord­ning, der vil til­la­de Dan­mark at si­ge ja el­ler nej til ny EU- lov­giv­ning på rets­om­rå­det.

Ja- par­ti­er­ne har sær­ligt frem­hæ­vet det fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti- og straf­fe­sam­ar­bej­de, bl. a. Eu­ro­pol, som år­sag til, at det er nød­ven­digt at ta­ge et op­gør med rets­for­be­hol­det fra 1993.

På nej- si­den har Dansk Fol­ke­par­ti mar­ke­ret sig som stær­ke mod­stan­de­re af en til­valgs­ord­ning. Fryg­ten er her, at Dan­mark i sid­ste en­de vil til­slut­te sig EUs ud­læn­din­ge- og asyl­po­li­tik.

Jan Bon­de Ni­el­sen er 77 år og sta­digt sær­de­les er­hvervsak­tiv. Han dri­ver si­ne for­ret­nin­ger fra en 600 kva­drat­me­ter stor her­skabs­bo­lig i Lon­don. Ar­kiv­fo­to: Bjar­ne Lüt­hcke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.