’ Gravi­de be­ta­ler for valg­løf­ter’

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PRI­O­RI­TE­RING

Lan­dets fø­de­af­de­lin­ger træn­ger til et mar­kant løft, og der­for væk­ker det un­dren hos fle­re par­ti­er, at re­ge­rin­gen læg­ger an til at drop­pe en pul­je på en kvart mil­li­ard kro­ner, der skul­le løf­te kva­li­te­ten på om­rå­det fra 2015 til 2018.

Hos De Ra­di­ka­le me­ner sund­heds­ord­fø­rer Lot­te Rod, at Ven­stre la­der de gravi­de be­ta­le reg­nin­gen for si­ne løf­ter i valg­kam­pen.

» Jeg er rig­tig ked af, at det åben­bart er de gravi­de, der skal be­ta­le for Ven­stres valg­løf­ter. Jeg vil ger­ne vi­de, hvad Ven­stre fo­re­stil­ler sig, for der er jo et be­hov for at få fle­re pen­ge på fø­de­af­de­lin­ger­ne, « si­ger Lot­te Rod.

Ber­ling­s­ke kun­ne i går for­tæl­le, at re­ge­rin­gen har drop­pet at vi­dere­fø­re et sund­heds­i­ni­ti­a­tiv fra den tid­li­ge­re SR- re­ge­ring, der vil­le gi­ve 250 mil­li­o­ner ek­stra til lan­dets fø­de­af­de­lin­ger. Det frem­går af den af­ta­le, re­ge­rin­gen net­op har ved­ta­get med lan­dets re­gio­ner.

Fø­de­af­de­lin­ger­ne har væ­ret un­der hårdt pres de se- ne­ste år, selv­om an­tal­let af føds­ler er fal­det mar­kant de se­ne­ste ti år. Iføl­ge Jor­de­mo­der­for­e­nin­gen er en af for­kla­rin­ger­ne, at der skal fav­nes bre­de­re i dag på af­de­lin­ger­ne, hvor jor­de­mødre i pe­ri­o­der er­stat­ter læ­ger og sy­geple­jer­sker. Ar­bej­det er hel­ler ik­ke ble­vet let­te­re af, at de kvin­der, der fø­der, ge­ne­relt er ble­vet æl­dre.

Øget be­hov for pas­ning

» Fle­re er æl­dre, fle­re fø­der ef­ter fer­ti­li­tets­be­hand­ling, og der er ge­ne­relt man­ge fle­re ind­greb på for­skel­lig må­de, li­ge­som pas­nings­be­ho­vet er ste­get. Så det gi­ver ik­ke me­ning at la­ve en an­tals­be­døm­mel­se, « si­ger Jor­de­mo­der­for­e­nin­gens for­mand Lil­li­an Bon­do.

En­heds­li­stens Sti­ne Brix vil kal­de mi­ni­ste­ren i sam­råd, for at få klar­hed over sa­gen.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer fast­hol­der, at der end­nu ik­ke er ta­get en be­slut­ning:

» Ven­stre øn­sker at pri­o­ri­te­re sund­heds­om­rå­det. Det kan man og­så se på den af­ta­le, re­ge­rin­gen har la­vet med Dan­ske Re­gio­ner. Vi må ven­te på ud­spil­let til fi­nans­lo­ven, før vi kan si­ge no­get om den yder­li­ge­re pri­o­ri­te­ring, « si­ger Jakob El­le­mann Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.