Kul­tur

BT - - KULTUR -

» Jeg ved godt, at man­ge ryster på ho­ve­d­et af de vil­de ting, Do­nald Trump si­ger. Men jeg tror vir­ke­lig, at der skal den slags ek­stre­mer til, hvis tin­ge­ne skal ven­des rundt i USA. Så du kan ro­ligt skri­ve ’ Tramp er for Trump’. Han tør si­ge nog­le af de ting, som de an­dre præ­si­dent­kan­di­da­ter flyg­ter fra. Ba­ra­ck Oba­ma er en fan­ta­stisk ta­ler med et godt hjer­te. Men går man ned i de­tal­jer­ne, så har han ef­ter­ladt sig én lang ræk­ke lal­len­de be­slut­nin­ger. Og re­sul­ta­tet er, at han har la­vet det rod, han over­tog fra Bush, ti gan­ge vær­re. I 80er­ne, mens Re­a­gan sta­dig var præ­si­dent, var USA fyldt med en uhørt op­ti­mis­me og styr­ke, som jeg mød­te overalt sam­men med Whi­te Lion. Men når jeg i dag rej­ser rundt, mø­der jeg en helt an­den stem­ning. Folk fø­ler vir­ke­lig, at de er fuck­ed- up. «

KO­NEN Mi­ke Tramp har ik­ke set sin fa­mi­lie i In­do­nesi­en si­den fe­bru­ar. Men selv­om hans smuk­ke film­stjer­ne- ko­ne Ayu Azha­ri Isa­bel­la Tramp er langt væk, la­der Mi­ke Tramp sig al­drig fri­ste af even­tu­elt vil­li­ge kvin­de­li­ge fans. » Lad mig si­ge det på den­ne må­de: Jeg har me­re respekt for for­try­del­sen, end jeg har lyst til for­nø­jel­sen. Jeg ved, at det er min ko­ne, jeg vil til­brin­ge re­sten af mit liv sam­men med, så jeg har gan­ske en­kelt al­drig væ­ret i tvivl, « si­ger Tramp, der før har in­drøm­met, at det gik vildt for sig med 80er­nes ro­ck’n’roll livs­stil. Men si­den Tramp for 12 år si­den blev gift med Ayu, han han al­drig set sig tilbage, når det dre­jer sig om kvin­der. » Jeg har sim­pelt­hen ik­ke det be­hov. Og jeg har ik­ke no­get pro­blem med cøli­bat, « si­ger man­den, der har til­bragt mindst halv­de­len af sit liv som se­x­sym­bol for span­de­vis af kvin­der over he­le ver­den.

EN­SOM­HE­DEN Med en stri­be suc­ces­ful­de so­lo­al­bum i ryg­gen rej­ser Mi­ke Tramp bog­sta­ve­ligt klo­den rundt. Han gi­ver kon­cer­ter i USA og Au­stra­li­en og vi­de­re til ad­skil­li­ge eu­ro­pæ­i­ske lan­de - I bå­de kon­cert­sa­le og bit­tes­må klub­ber. Og selv­om fan­se­ne el­sker Tramps mu­sik og sel­skab, så er han al­tid ale­ne, når dø­ren til ho­tel­væ­rel­se smæk­ker i bag ham. » Ja, det bli­ver helt sik­kert en­somt. Og det er en til­stand, jeg bå­de fryg­ter og er til­truk­ket af. Jeg har som sagt ik­ke set min fa­mi­lie si­den fe­bru­ar. Og dét gør ondt. Li­ge nu er jeg nær­mest fø­lel­ses­mæs­sigt lam­met - ’ Un­com­fortably’ Numb, si­ger Tramp, der for­kla­rer, at en­som­he­den be­gynd­te helt tilbage i ti­den, i Sten­lø­se, hvor den den­gang 13- åri­ge Mi­cha­el Trem­pe­nau flyt­te­de ind sam­men med re­sten af med­lem­mer­ne i Mab­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.