At skri­ve er at leve

BT - - NAVNE - Eva Po­hl nav­ne@ ber­ling­s­ke. dk

75 ÅR I DAG

De blom­stren­de ka­stanje­træ­er ved Sø­er­ne i København træk­ker hvert år i hen­de. Gang på gang er hun søgt tilbage til barn­dom­mens Nør­re­bro – bå­de i sin digt­ning, og når hun har gå­et tur. Barn­dom­mens ste­der og stem­nin­ger har væ­ret af­gø­ren­de for Dor­rit Wil­lum­sen, som er født i Prins Jør­gens Ga­de.

Dor­rit Wil­lum­sen er en mar­kant og fi nt­fø­len­de stem­me i dansk lit­te­ra­tur. Hun fan­ger os ind i sit lit­teræ­re uni­vers og gi­ver os nye vink­ler på li­vet. Ud­over ro­ma­ner­ne og novel­ler­ne har hun skre­vet dig­te og dra­ma­tik for ra­dio, tv og te­a­ter og har for­må­et at for­mid­le stem­nin­ger og op­le­vel­ser, så de står di­a­mantskar­pt og af og til foru­ro­li­gen­de vi­bre­ren­de i læ­se­rens be­vidst­hed. Som hun selv ud­tryk­ker det:

» Jeg ser bø­ger­ne som et tæp­pe, jeg væ­ver på he­le li­vet – et no­ma­de­tæp­pe, hvor far­ver­ne æn­drer sig eft er de land­ska­ber, man rej­ser igen­nem. «

Psy­ki­ske land­ska­ber

I Dor­rit Wil­lum­sens til­fæl­de dre­jer det sig om psy­ki­ske land­ska­ber. Vil man tæt på for­fat­te­rens eg­ne er­fa­rin­ger og re­fl ek­sio­ner, kan det an­be­fa­les at la­de sig op­slu­ge af hen­des sær­de­les ær­li­ge og vel­for­tal­te erin­drin­ger, ’ Det sø­de med det su­re’ og ’ Plig­ten til lyk­ke’, der ud­kom 2011- 12. Det er her­ligt at dyk­ke ned i erin­drings­bø­ger­ne, hvor hun ska­ber et stort, men­talt rum, hvis at­mos­fæ­re læ­se­ren ik­ke vil glem­me. At den sær­li­ge ev­ne til at fan­ge det ba­rok­ke i en si­tu­a­tion er op­stå­et al­le­re­de i hen­des barn­dom, får vi vid­nes­byrd om i erin­drin­ger­ne, der sam­ti­dig vid­ner om spro­gets uen­de­li­ge mu­lig­he­der i hæn­der­ne på Dor­rit Wil­lum­sen.

Be­gæ­ret eft er at skri­ve

Al­le­re­de med de­but- novel­le­sam­lin­gen ’ Kna­gen’, ud­gi­vet for 50 år si­den, i 1965, lag­de for­fat­te­ren trå­de ud til vig­ti­ge de­le af sit for­fat­ter­skab – hvor længs­len eft er kær­lig­hed er et ho­ved­te­ma. Med novel­le­sam­lin­gen pla­ce­re­de for­fat­te­ren sig som en cen­tral del af mo­der­nis­men.

Når Dor­rit Wil­lum­sen i dag ser tilbage på sin ung­dom, hu­sker hun det så­le­des: » Bort­set fra, at jeg dag­drøm­te, hav­de jeg ik­ke an­dre pla­ner med li­vet, end at jeg vil­le skri­ve. «

I en som­mer­fe­rie ka­ste­de hun sig fri­heds­be­ru­set ud i det.

» At skri­ve var det, jeg hå­be­de, øn­ske­de, be­gæ­re­de og øve­de mig på, mens jeg ar­bej­de­de på kon­tor, på la­bo­ra­to­ri­um, bi­bli­o­tek og i kunst­han­del, « som hun har for­mu­le­ret det. Hun ar­bej­der uhy­re om­hyg­ge­ligt med for­men og sproget i si­ne vær­ker og har fra de tid­lig­ste år følt or­de­nes magi.

Det store gen­nem­brud fi k Dor­rit Wil­lum­sen med ro­man­bi­o­gra­fi en ’ Ma­rie’ om Ma­da­me Tus­saud. Her rum­mer skil­drin­gen af Ma­ri­es be­stræ­bel­ser træk af Dor­rit Wil­lum­sen selv. Fak­tisk er der spl­in­ter af for­fat­te­rens eget liv og af per­so­ner, hun har mødt, i al­le hen­des bø­ger. ’ Ma­rie’ blev be­løn­net med De Gyld­ne Laur­bær. For ro­man­bi­o­gra­fi en ’ Bang’, om for­fat­te­ren Her­man Bang, modt­og Dor­rit Wil­lum­sen Nor­disk Rå­ds Lit­te­ra­tur­pris.

Blandt hen­des øv­ri­ge vær­ker kan næv­nes ro­ma­nen ’ Stran­den’, den kom­plek­se k v i nde­fr i gø­rel­ses­ro­man ’ Man­den som på­skud’ og ro­ma­nen ’ Klædt i pur­pur’. Hun har des­u­den mod­ta­get Det Dan­ske Aka­de­mis Lit­te­ra­tur­pris, Kri­ti­ker- Pri­sen, Sø­ren Gyl­den­dal- Pri­sen og Dansk Lit­te­ra­tur­pris for Kvin­der og mod­ta­ger fort­sat Sta­tens Kunst­fonds livsva­ri­ge ydel­se.

Store for­vent­nin­ger

Dor­rit Wil­lum­sen er gift med dig­te­ren og dra­ma­ti­ke­ren Jess Ørns­bo. Par­rets søn er dig­te­ren To­re Ørns­bo. Her i eft er­å­ret kom­mer der nyt fra ar­bejds­væ­rel­set, nem­lig fød­sel­a­rens nye nu­tids­ro­man, ’ Nær og fj ern’, hvor hand­lin­gen pend­ler mel­lem København og et par­cel­huskvar­ter, og hvor seks per­so­ner, uden at vi­de det, bli­ver be­tyd­nings­ful­de brik­ker i hin­an­dens liv. Den ro­man kan man kun ha­ve de stør­ste for­vent­nin­ger til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.