PRIN­SES­SE DI­A­NA DØR I TRA­FI­KU­LYK­KE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 18 år si­den 1997:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvad du gør el­ler må­ske ik­ke gør, så vil du mø­de et men­ne­ske i dag, som ik­ke er enig med dig. Tag det ro­ligt og vær ik­ke så nær­ta­gen­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der skal næ­sten in­gen­ting til, før du sprin­ger op som trold af en æske. Din tå­l­mo­dig­hed kan lig­ge på et me­get lil­le sted, så spar din ener­gi! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er ik­ke helt den ro og har­moni på hjem­me­fron­ten, som du kun­ne øn­ske dig. Da­gen brin­ger em­ner op om­kring dit kær­lig­heds­liv el­ler øko­no­mi. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Hvis der er no­get, du ger­ne vil si­ge til en be­stemt per­son, så er da­gen i dag god til det. Du vil bli­ve for­stå­et og imø­de­kom­met me­re, end du tror! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 I dag er det sær­de­les vig­tigt, at du ik­ke spre­der di­ne ener­gi­er over for man­ge ting. Der lig­ger an­svar og al­vor i luft en. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Det in­di­ke­rer en dag med nye be­gyn­del­ser el­ler nye pro­jek­ter, som du en­ten selv på­be­gyn­der, el­ler an­dre sæt­ter i gang. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du stort set får gjort det, som du ger­ne vil. Du er i dit kre­a­ti­ve hjør­ne og får en hel del fra hån­den. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Det vil væ­re en dag, som by­der på af­slut­nin­ger el­ler nye be­gyn­del­ser. Uan­set hvad, så er det vig­tigt, at du selv er god til at gi­ve slip. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

117). ( Svær 42). ( Mid­del 17). ( Nem

Prin­ses­se Di­a­na dør af de kvæ­stel­ser, hun på­drog sig i en tra­fi­ku­lyk­ke i Pont de l’Al­ma- tun­ne­len i Pa­ris, Hen­des kæ­re­ste Do­di Fay­ed og fø­re­ren af bi­len om­kom på ste­det. Di­a­nas livvagt Tre­vor Re­es- Jones var ene­ste over­le­ven­de. Den svært ska­de­de Mer­ce­des- Benz W140 i Pont de l’Al­ma- tun­ne­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.