Si­sto ska­det før land­skamp

BT - - SPORTEN - AF­BUD TRU­ER Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN HVOR­FOR VAR DET IK­KE BA­RE TRE PO­INT?

FC Midtjylland måt­te und­væ­re Pio­ne Si­sto i 2- 0- sej­ren over Ho­bro i aft es.

» Men det har alt­så in­tet at gø­re med, at han i øje­blik­ket er et brand­varmt salgsob­jekt hos os, og at vi der­for vil spa­re ham, « sag­de FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, i aft es til BT.

År­sa­gen er iføl­ge FCM- træ­ner Jess Thorup me­re en­kel.

» Pio­ne fi k igen pro­ble­mer med sin ene ly­ske un­der lør­da­gens træ­ning og ud­gik ef­ter­føl­gen­de. Det har jeg med­delt per­so­ner­ne om­kring lands­hol­det. Det er så op til dem at af­gø­re, hvor­vidt han kan del­ta­ge i den kom­men­de EM- kva­li­fi ka­tions­kamp mod Albanien, « sag­de Jess Thorup.

Bud eft er Si­sto

Den en­gel­ske klub West Ham skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve til­budt FC Midtjylland 50 mio. kro­ner for Pio­ne Si­sto.

» Det øn­sker jeg hver­ken at be- el­ler afk ræft e. Men jeg for­ven­ter, at vi har sam­me spil­le­re i vo­res første­hold­strup som i dag, når trans­fer­vin­du­et tirs­dag ( mandag, red.) er luk­ket ned. Jeg kan dog ik­ke helt af­vi­se, at vi i lø­bet af man­da­gen ( i dag, red.) be­slut­ter os for at ud­le­je en en­kelt el­ler to af vo­res mar­gi­nal­spil­le­re, « sag­de Claus Ste­in­le­in, der fastslog, at Erik Svi­at­chen­kos fra­vær i kam­pen mod Ho­bro ik­ke skyld­tes, at han an­gi­ve­ligt står for­an et valg mel­lem en­ten Ful­ham el­ler Norwich som sin kom­men­de klub.

» År­sa­gen til at han er uden­for er, at hans krop eft er en pe­ri­o­de med man­ge kam­pe er godt og grun­dig slidt. Op til land­skam­pen er han der­for ta­get til København for at bli­ve be­hand­let, « sag­de Claus Ste­in­le­in.

En­gelsk in­ter­es­se

Han glæ­de­de sig over, at FC Midtjyl­lands spil­le­re eft er kva­li­fi ka­tio­nen til Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let kom i hus med sam­let sejr over Sout­hamp­ton, er ble­vet ek­stra in­ter­es­san­te.

» Det er ik­ke mindst de en­gel­ske klub­ber, vi de se­ne­ste da­ge har mod­ta­get utal­li­ge te­le­fo­nopkald fra. Men i det store pus­le­spil er vi fort­sat ik­ke en af de stør­ste brik­ker. Før vo­res spil­le­re even­tu­elt kom­mer i spil til kon­trak­ter, skal der an­dre ste­der fal­de aft aler på plads, « sag­de Claus Ste­in­le­in.

Pio­ne Si­sto var ik­ke med for FCM i går mod Ho­bro på grund af en ska­de i ly­sken. Fo­to: Bo Amstrup For­di de ægte kon­kur­ren­ter - FCK - tab­te. Og for­di det var før­ste kamp eft er en suc­ces i Eu­ro­pa League. Det er sket et hav af gan­ge, at dan­ske hold har smidt po­int, når de er vendt hjem eft er in­ter­na­tio­na­le op­ga­ver. Der­for var Ho­bro en øn­ske­mod­stan­der re­sul­ta­tet som hå­bet. At FCK så smi­der po­int, gør smi­le­ne end­nu stør­re i Her­ning.

og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.