Austin spø­ger i Brøndby

Tho­mas Frank kan snart få en ny spil­ler at rå­be af. Ja­mai­cansk midt­ba­ne­spil­ler mel­des tæt på klub­ben

BT - - SPORTEN - Fo­to: AFP og Lars Møl­ler KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Austins agent Daryll Powell for­tæl­ler i hvert fald til det ja­mai­can­ske me­die Ja­mai­ca Gle­a­ner, at en tre­årig kon­trakt er på plads med Brøndby. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er Austin og­så yderst tæt på at kun­ne kal­de sig Brøndby- spil­ler.

Sport­s­chef Tro­els Bech for­ven­ter dog en stille mandag på kon­to­ret.

» Jeg vil bli­ve overrasket, hvis der sker me­get, men der bli­ver nok snak­ket me­get i te­le­fon. Hvis der bli­ver ka­stet én sten i su­per­liga­van­det, bli­ver der og­så slå­et rin­ge i van­de­ne til de an­dre. Men umid­del­bart har jeg ik­ke for­vent­nin­ger om, at der bli­ver sendt man­ge nye kon­trak­ter til DBU. «

Hvad er sta­tus på Ro­dolph Austin?

» Det får dig til at an­ta­ge, at han er en kan­di­dat til no­get? Jeg ved, at han ik­ke har skre­vet un­der med en an­den klub, og så læn­ge han ik­ke har gjort det, kun­ne han væ­re én af dem, vi kun­ne fi nde på at hen­ven­de os til. Men jeg tror ik­ke, at man­ge klub­ber la­ver en li­ste i avi­sen på, hvem de rin­ger til.

Er han ble­vet til­budt en tre­årig kon­trakt? » Hvor­hen­ne i gi­vet fald? « Af jer. » Jeg kan ik­ke kom­men­te­re på, om en­kel­te spil­le­re skal spil­le hos os el­ler an­dre klub­ber. Har du de­tal­jer, må du kom­me med et pa­pir, så må jeg un­der­sø­ge, om det er min un­der­skrift , « si­ger Bech og gri­ner.

Han af­vi­ser ik­ke, at Brøndby kan en­de med at sig gø­re. Og så er der og­så en mu­lig­hed for at re­pa­re­re på det eft er trans­fer­vin­du­et. «

Hvad med Niki Zim­ling. Er han ak­tu­el?

» Du får nok sam­me svar… «

Men jeg bli­ver nødt til at spør­ge.

» Ja­men, så med und­ta­gel­se af Bat­man vil jeg ik­ke kom­men­te­re på en­kelt­nav­ne. « Hvad så med Bat­man? » Han kom­mer ik­ke. « Så er én ting i hvert fald sik­kert i Brøndby, in­den trans­fer­vin­du­et luk­ker.

ER BRØND­BYS KRI­SE MED 10 PO­INT DE SID­STE FI­RE KAM­PE OVER­STÅ­ET?

Den ja­mai­can­ske lands­holds­spil­ler Ro­dolph Austin er tæt på et skif­te til Brøndby. Iføl­ge hans agent er par­ter­ne ble­vet eni­ge om en tre­årig kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.