DRØMMEDEBUT

Randers- nyind­kø­bet Mand­la Ma­sango slog til med fi rnur­li­ge dri­blin­ger og scor­ing, da AaB blev be­sej­ret 2- 0

BT - - SPORTEN - KAM­PEN PÅ SPID­SEN

MMAANNDDAAGG 3 311. A. UAGUUGSUTS 2T0 125015

» Må­ske vi­ser tv- bil­le­der­ne no­get an­det. Men jeg me­ner, at bol­den eft er Vik­tor Lundbergs fris­park ik­ke strej­fe­de mig, « sag­de Chri­sti­an Kel­ler, der men­te, at hol­det fi k vist nog­le helt an­dre tak­ter end i sid­ste uge.

» Vi spil­le­de skidt mod Vi­borg i sid­ste spil­ler­un­de og tab­te. Der­for var vi op­sat­te på at re­van­che­re os mod AaB. Mis­sio­nen lyk­ke­des, « sag­de Chri­sti­an Kel­ler.

Til gen­gæld hang AaB­spil­ler­ne med ho­ve­d­et eft er kam­pen.

» I for­hold til vo­res sejr i man­dags over OB, fi k vi desvær­re ik­ke sat et til­stræk­ke­ligt højt tem­po. Ne­der­la­get er me­get skuff en­de. Men hel­det er hel­ler ik­ke på vo­res si­de. Ek­sem­pel­vis me­ner jeg, at der var off si­de, da Randers kom­mer for­an 1- 0, « sag­de an­fø­rer Ras­mus Würtz.

Ved mid­nat luk­ker trans­fer­vin­du­et. Hos AaB er det ik­ke us­and­syn­ligt, at Ni­co­laj Thom­sen bli­ver solgt til en af de ty­ske, fran­ske el­ler ita­li­en­ske klub­ber, der i går var til ste­de.

» Nu må vi se. Kom­mer der et godt til­bud, er jeg klar til et ud­land­se­ven­tyr. Men sker der in­tet, bli­ver jeg ger­ne i AaB. Her tri­ves jeg, « sag­de Ni­co­laj Thom­sen, hvis kon­trakt ud­lø­ber 31. de­cem­ber næ­ste år.

Hos Randers FC har man haft pla­ner om at fi nde en sub­sti­tut for an­gri­be­ren Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen, der er ble­vet solgt til Birmingham Ci­ty i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke. Men må­ske bli­ver det en for­svars­spil­ler, man i ste­det in­ve­ste­rer i. Så­le­des ud­gik ba­ck­en Erik Marxen med en skul­der­ska­de og ri­si­ke­rer en læn­ge­re­va­ren­de pau­se.

ER RANDERS IGEN BED­STE MEDALJEOUTSIDER?

Randers’ de­butant Mand­la Ma­sango im­po­ne­re­de mod AaB - og der er me­re i ven­te, lover syd­afri­ka­ne­ren. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.